Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Pedagogisch Beleidsmedewerker

De tijdelijke coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt met (minimaal) twee jaar verlengd. Tot in ieder geval 1 juli 2024 mogen beroepskrachten in opleiding (BIO's) voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet.

Lees verder
Kennisbank Doorgaande Lijn Paper

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de start van het programma 'School & Omgeving' voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving.

Lees verder
Vragenlijst Jaarlijks Verplicht Overleg (LEA) En Vve

Alle gemeenten ontvingen in april 2022 van de onderwijsinspectie een e-mail met daarin een link naar de jaarlijkse vragenlijst over het verplichte overleg (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie. De ingevulde vragenlijst kan je nog tot uiterlijk 1 juli 2022 inzenden naar de onderwijsinspectie.

Lees verder
Onderwijs VE GOAB

Meisjes in groep 8 van de basisschool kregen in 2021 lagere middelbareschooladviezen dan voor corona, terwijl het advies voor jongens juist hoger lag. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder
Kennisclip Nieuwkomersonderwijs Goab

CED-groep, Sardes en LOWAN hebben in het kader van het GOAB-traject een kennisclip gemaakt voor gemeenten die aan de slag willen met nieuwkomersonderwijs. In 10 minuten passeert de belangrijkste informatie die een ambtenaar moet weten om voorschoolse educatie en basisonderwijs voor nieuwkomerskinderen vorm te geven.

Lees verder
Notitie Ongelijkheid van het Jonge Kind CPB

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Lees verder
Rsz 11Trent Erwin Uga3xvi3ska Unsplash

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. In juni stuurde Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van het ontwerpbesluit om het Besluit kinderopvangtoeslag te wijzigen. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees verder
Onderwijskansen

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. Het schooladvies en het type brugklas waarin de leerling wordt geplaatst, bepalen voor een belangrijk deel welke vervolgstudie de leerling later kan kiezen. Hoe ziet een succesvolle overgang eruit?

Lees verder
Themapagina Leertijduitbreiding

Leerlingen met onderwijsachterstanden kunnen deelnemen aan extra activiteiten om vaardigheden te vergroten. Maar wat is er bekend over leertijduitbreiding en op welke manieren kunnen gemeenten en het onderwijs hier invulling aan geven? Al deze kennis is gebundeld op de themapagina 'Leertijduitbreiding' op Onderwijskennis.nl. 

Lees verder
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid GOAB (1)

Ieder kind heeft het recht om te dromen over later. Maar als er thuis geen geld is, je woonwijk onveilig is en je de wereld om je heen niet kunt ontdekken, kun je als kind bijna niet dromen over later. Een achterstand die je je leven lang zelden meer inloopt. Ook in Nederland zijn de kansen ongelijk verdeeld.

Lees verder
Invoering Pedagogisch Beleidsmedewerker Ve 3E Meting Goab Monitor

Alle gemeenten en ve-aanbieders verwachtten op 1 januari 2022 aan de nieuwe wettelijke eis van de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) te voldoen. Dat bleek uit de tweede meting (juni 2021) van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) (2019-2023). Liggen zij nog steeds op koers? Sardes en Oberon onderzochten dit eind 2021 tijdens de derde meting.

Lees verder
Verklaren verschillen in vaardigheden de verschillen in schooladvies naar SES?

Het schooladvies van kinderen met lager opgeleide ouders ligt gemiddeld bijna een heel onderwijsniveau lager dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Dit verschil kan maar voor 53% verklaard worden doordat ze gemiddeld ook lager scoren op cognitieve vaardigheden bij verschillende toetsen tijdens hun basisschooltijd.

Lees verder
GOAB gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor VE. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de databank 'Effectieve jeugdinterventies' van het NJi.

Lees verder
Webinar: Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs

Ben je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met voorschoolse educatie? Op 23 mei kun je deelnemen aan een Webinar over wat daar allemaal bij komt kijken. In dit Webinar krijg je uitgebreide informatie. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Lees verder
Kennisbank Doorgaandelijn 2

De contouren van het Masterplan Basisvaardigheden van de minister is in een kamerbrief van 12 mei 2022 opgetekend.

Lees verder
Rsz Tamanna Rumee Ftjeat S7q4 Unsplash

"Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daar maak ik me grote zorgen over" schrijft minister Dennis Wiersma in de kamerbrief over het Masterplan Basisvaardigheden. In deze kamerbrief worden de contouren van het masterplan opgetekend. 

Lees verder
Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde of verrijkte schooldag uit om deel te nemen aan het voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’. De voorwaarden hiervoor staan in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’, die gepubliceerd is in de Staatscourant. Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei bij de Gelijke Kansen Alliantie aanmelden voor het voorloperstraject. 

Lees verder
Screenshot GOAB Site

Het GOAB-ondersteuningstraject nodigt bezoekers uit om haar nieuwe website te verkennen. De website is gebruikersvriendelijker en heeft een verbeterde navigatie. Nieuw zijn de links met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN).

Lees verder
Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Steeds meer mensen uit Oekraïne komen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten staan door de grote toestroom echter voor een groot maatschappelijk vraagstuk en zoeken naar manieren om voor deze kinderen onderwijsaanbod te realiseren. Om hen hierbij te ondersteunen js deze handreiking ontwikkeld.

Lees verder
Communicatie Themapaginas En Toolkit Afbeelding (1)

Onderwijskennis.nl biedt sinds kort de Toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Jonge Kind’, met aanpakken en interventies op basis van internationaal onderwijsonderzoek.

Lees verder
Afbeelding 1

Voorschoolse educatie van hoge kwaliteit wordt wereldwijd als een van de meest effectieve onderwijsinterventies beschouwd. Wat is het, voor wie, en welke doelen worden er mee nagestreefd? Dat onderzocht Sardes in opdracht van NRO. Lees meer over de resultaten die zicht geven op zowel het Nederlandse als het internationale perspectief.

Lees verder
Rsz Goab Enschede

Worstelt jouw gemeente met het non-bereik in voorschoolse educatie? En misschien wel breder: ben je bezorgd over het afnemende leesplezier bij kinderen? Het zijn twee issues die in Enschede volop spelen. De gemeente bedacht er samen met de lokale partners de volgende aanpak voor. 

Lees verder
GOAB Bestedingstermijn specifieke uitkeringen NPO verlengd

Op vrijdag 25 februari 2022 heeft minister Wiersma een kamerbrief verzonden. De bestedingstermijn voor de middelen van het NP Onderwijs is hiermee met twee jaar verlengd, zowel voor scholen als gemeenten. De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden.

Lees verder
peuters GOAB

In 2021 vond de derde meting plaats naar het aantal peuters in voorschoolse voorzieningen. Uit het onderzoek blijkt dat meer ouders gebruikmaken van peuteropvang dan in 2017. Alle gemeenten hebben inmiddels een regeling voor een aanbod voor peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag.

Lees verder