Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Expertmeeting GOAB Succesvol ouderbeleid en ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

Op advies van de commissie van deskundigen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een minor toegevoegd aan de lijst van kwalificerende opleidingen voor VE. Het gaat om de minor Peuters en VVE van de Hogeschool IPABO in Amsterdam.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 301926

Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs uit. Een rapport met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelstel. Belangrijke thema's waar de inspectie dit jaar op in gaat zijn de onderwijskwaliteit, de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welbevinden en veiligheid, passend onderwijs en de onderwijsprofessionals.

Lees verder
Rsz 2Pexels Cottonbro Studio 3661356 1

Een goede ontwikkeling van taalvaardigheid voor jonge kinderen is een belangrijke basis voor een goede start in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving in de voorschoolse periode helpt bij deze ontwikkeling. De mondelinge taalvaardigheid (en leesvaardigheid) van pedagogische medewerkers moet daarom op niveau zijn, aangezien zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Om die reden zijn er de taaleis IKK en de taaleis voorschoolse educatie (VE).

Lees verder
Onderwijsachterstandenscores Vo (1)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan vestigingen in het voortgezet onderwijs met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De regeling waarmee deze bekostiging werd verstrekt (het Leerplusarrangement) is begin maart 2024 vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. In dit bericht lees je wat deze wijziging betekent.

Lees verder
Rsz 1Pexels Pixabay 159579 1

Gemeenten, kinderopvang en schoolbesturen zijn verplicht jaarlijks te overleggen over onderwijsachterstanden. Dit doen zij in het overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat gemeenten niet alle verplichte onderwerpen bespreken en dat concrete resultaatafspraken betreffende voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitblijven.

Lees verder
GOAB Bijeenkomst Ve Voor Peuters In De Asielopvang

Wat kan een gemeente peuters in de asielopvang bieden? Hierover organiseerde het ondersteuningstraject GOAB een online informatiebijeenkomst op 29 februari 2024. Gericht op gemeenten en kinderopvangorganisaties die zich willen oriënteren op het starten met voorschoolse educatie (VE) voor peuters in de asielopvang.

Lees verder
Onderwijskansen Congres

Ben jij werkzaam in het basisonderwijs en heb jij te maken met kinderen op wie het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van toepassing is? Tip: bezoek dan het Onderwijskansen congres op 15 mei.

Lees verder
Subsidie School En Omgeving

Van 1 april tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aan vragen voor de subsidieregeling School en omgeving 2023-2025, waarmee zij naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan kunnen bieden. In deze nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.

Lees verder
Borgingsdocument Gemeente Bergen Op Zoom

Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Om de samenwerkingsafspraken af te stemmen en vast te leggen, ontwikkelde de gemeente Bergen op Zoom een borgingsdocument.

Lees verder
Webinar Goab Lea

Welke mogelijkheden biedt een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor de voorschoolse educatie (ve) en de ve-aanbieders? Wat zijn de verplichtingen van gemeenten en kinderopvangpartners? Wat bespreek je in een LEA? Hoe ga je om met de verschillende belangen in het overleg? En hoe kom je tot werkbare en indien mogelijk meetbare afspraken voor ve? Dat en meer bespraken we op donderdag 8 februari 2024 tijdens de webinar 'Voorschoolse educatie en de LEA'.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 159497

De overgang van po naar vo kan een lastig moment zijn, vooral voor leerlingen met minder kansen. Het is van belang om deze overgang zo soepel mogelijk te maken, zodat het de groei van leerlingen niet belemmerd. De subsidieregeling Verbinding po-vo is bedoeld om de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (po) te bevorderen, om zo de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.

Lees verder
Rsz Pexels Anna Shvets 11286137

Op 22 januari organiseerde de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) het webinar Thuis in Taal & Laaggeletterheid. Dit webinar gaat over het samenwerken met laaggeletterde ouders in het belang van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.

Lees verder
Rsz Pexels Polina Zimmerman 3747505

In 2023 is voor de derde keer de monitor aanvullend onderwijs uitgevoerd (voor het schooljaar 2022-2023). Hierbij is ook gekeken naar de rol van gemeenten ten aanzien van aanvullend onderwijs.

Lees verder
Samen Doordenken

Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en Sardes voert onder de naam EVENING onderzoek uit naar de effecten van de urenuitbreiding en de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers. Zij beantwoorden deze vraag in hun PowerPoint.

Lees verder
Scherm­Afbeelding 2023 12 18 Om 09.21.02

Iedereen die kennis heeft van de VE weet wat wij bedoelen met ‘zware’ groepen. Op 12 december gingen we met ruim 200 deelnemers het gesprek aan over dit thema. Heb je de webinar gemist? Kijk de webinar hier terug.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 159579

Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen over de verantwoording van de GOAB-middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. Gemeenten, en soms ook aanbieders in de kinderopvang, willen duidelijkheid waar de middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Daarom ontwikkelde het GOAB-consortium in opdracht van en in overleg met het ministerie van OCW deze handreiking. Hierin worden vanuit het perspectief van de wetgever richtlijnen gegeven voor de inzet van GOAB-middelen.

Lees verder
Pexels Julia M Cameron 4145347

Scholen kunnen vanaf 8 januari 2024 de subsidie aanvragen voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 en zijn vrij in de vorm- en naamgeving van deze functie.  

Lees verder
Goab Pisa

Het schoolsucces van een leerling wordt niet alleen bepaald door het aanwezige talent. Ook de invloed van het gezin waarin de leerling opgroeit speelt een rol, blijkt uit PISA-2022.

Lees verder
Toolkit Jonge Kind

Onderwijskennis heeft een Toolkit over het jonge kind ontwikkeld, met kennis over de effectiviteit van aanpakken en interventies voor het onderwijs op basis van internationaal onderzoek.

Lees verder
Dashboard Onderwijsachterstanden

Het CBS heeft het dashboard 'Verwachte onderwijsachterstanden' geüpdatet met nieuwe gegevens. Hier vind je de laatste cijfers over het aantal kinderen dat in jouw gemeente een risico op een onderwijsachterstand hebben.

Lees verder
Rendement Kinderopvang

Op die vraag geven Paul Leseman en Pauline slot antwoord in ESB. De begrippen proceskwaliteit, emotionele proceskwaliteit, educatieve proceskwaliteit, curriculumkwaliteit, structurele en omgevingskwaliteit, organisatiekwaliteit en stelselkwaliteit worden niet alleen uitgelegd, maar ook becommentarieerd met verwijzingen naar recent onderzoek.

Lees verder
Kansengelijkheid Onderwijs

"De geschiedenis leert dat kansengelijkheid in het onderwijs een taai en terugkerend vraagstuk is", schrijven hoogleraren Edith Hooge, Sietske Waslander en Eddie Denessen. "Het roept de vraag op hoe stuurbaar gelijke kansen in het onderwijs eigenlijk zijn."

Lees verder
Reactie Briefadvies Or

Op 21 september deelde de Onderwijsraad het briefadvies ‘Voorzieningen jonge kind’ met de Tweede Kamer. Hoe kijkt het veld tegen de adviezen en aanbevelingen van de raad aan? We vroegen het Mariëlle Visser, coördinator van het VVE-punt Gouda en adjunct-directeur bij de Brede School Gouda.

Lees verder
Rsz Pexels Alexander Grey 1449934

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. De maximum uurprijs sluit op deze manier beter aan bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang.

Lees verder