Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Doorgaande Lijn Thema

Sinds 2009 bieden bibliotheken BoekStart aan. Sinds 2022 doen alle bibliotheken in Nederland mee. Dit leesbevorderingsprogramma stimuleert ouders om te beginnen met voorlezen als hun kind nog heel jong is, omdat dit de taalontwikkeling van hun kind ten goede komt.

Lees verder
Specifieke Uitkering Voor Voorschoolse Educatie Aan Oekraïense Peuters

Voor het bieden van VE aan Oekraïense peuters gaan gemeenten vanaf 2023 extra middelen ontvangen. Het Ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat deze middelen niet worden toegevoegd aan de GOAB uitkering, maar wordt een aparte specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. 

Lees verder
Eliza Diamond Tt2dsshvdti Unsplash

Werk je bij een gemeente met kleine kernen? Dan kent het organiseren van een dekkend en kwalitatief goed vve-aanbod zo z’n eigen uitdagingen. In een interactieve webinar gaan we samen met jullie in op die uitdagingen en de mogelijke antwoorden daarop. Dat doen we op basis van jullie eigen vragen en thema’s.

Lees verder
Webinar 'Starten Met Voorschoolse Educatie' Meld Je Aan!

Ben je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met voorschoolse educatie? Op 22 september 2022 vindt een webinar plaats over wat daar allemaal bij komt kijken: van vragen over wat VE is en voor wie het bedoeld is tot de eisen aan pedagogisch medewerkers en de inrichting van de VE-groep.

Lees verder
GOAB Website Agenda

In dit nieuwe schooljaar start minister Wiersma met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag, een afspraak uit het coalitieakkoord.

Lees verder
VE GOAB

Het ministerie van OCW stelt in art. 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie extra eisen aan pedagogisch medewerkers die in de VE willen werken. Zij moeten o.a. inhoudelijke scholing gevolgd hebben over ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie.

Lees verder
GOAB gemeentelijke onderwijsachterstanden (1)

Aanbieders van voorschoolse educatie (VE) die werken met het programma Peuterplein of Kaleidoscoop zijn geconfronteerd met wijzigingen in de databank Effectieve jeugdinterventies (DEI). Peuterplein is sinds begin dit jaar niet meer in die databank opgenomen. Kaleidoscoop bouwt de activiteiten af en zal op termijn uit de databank verdwijnen. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de DEI.

Lees verder
Rsz 2Kelli Mcclintock Wbgavagjzfg Unsplash

Alle onderzoeken van de afgelopen jaren binnen het programma Kwaliteit Kinderopvang van ZonMw zijn afgerond. Het onderzoeksprogramma kreeg financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De onderzoeken richtten zich op de kwaliteit van de babyopvang en de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, en de effecten daarvan op de ontwikkeling van het kind.Lees verder
Pedagogisch Beleidsmedewerker

De tijdelijke coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt met (minimaal) twee jaar verlengd. Tot in ieder geval 1 juli 2024 mogen beroepskrachten in opleiding (BIO's) voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet.

Lees verder
Kennisbank Doorgaande Lijn Paper

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de start van het programma 'School & Omgeving' voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving.

Lees verder
Vragenlijst Jaarlijks Verplicht Overleg (LEA) En Vve

Alle gemeenten ontvingen in april 2022 van de onderwijsinspectie een e-mail met daarin een link naar de jaarlijkse vragenlijst over het verplichte overleg (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie. De ingevulde vragenlijst kan je nog tot uiterlijk 1 juli 2022 inzenden naar de onderwijsinspectie.

Lees verder
Onderwijs VE GOAB

Meisjes in groep 8 van de basisschool kregen in 2021 lagere middelbareschooladviezen dan voor corona, terwijl het advies voor jongens juist hoger lag. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder
Kennisclip Nieuwkomersonderwijs Goab

CED-groep, Sardes en LOWAN hebben in het kader van het GOAB-traject een kennisclip gemaakt voor gemeenten die aan de slag willen met nieuwkomersonderwijs. In 10 minuten passeert de belangrijkste informatie die een ambtenaar moet weten om voorschoolse educatie en basisonderwijs voor nieuwkomerskinderen vorm te geven.

Lees verder
Notitie Ongelijkheid van het Jonge Kind CPB

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Lees verder
Rsz 11Trent Erwin Uga3xvi3ska Unsplash

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. In juni stuurde Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van het ontwerpbesluit om het Besluit kinderopvangtoeslag te wijzigen. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees verder
Onderwijskansen

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. Het schooladvies en het type brugklas waarin de leerling wordt geplaatst, bepalen voor een belangrijk deel welke vervolgstudie de leerling later kan kiezen. Hoe ziet een succesvolle overgang eruit?

Lees verder
Themapagina Leertijduitbreiding

Leerlingen met onderwijsachterstanden kunnen deelnemen aan extra activiteiten om vaardigheden te vergroten. Maar wat is er bekend over leertijduitbreiding en op welke manieren kunnen gemeenten en het onderwijs hier invulling aan geven? Al deze kennis is gebundeld op de themapagina 'Leertijduitbreiding' op Onderwijskennis.nl. 

Lees verder
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid GOAB (1)

Ieder kind heeft het recht om te dromen over later. Maar als er thuis geen geld is, je woonwijk onveilig is en je de wereld om je heen niet kunt ontdekken, kun je als kind bijna niet dromen over later. Een achterstand die je je leven lang zelden meer inloopt. Ook in Nederland zijn de kansen ongelijk verdeeld.

Lees verder
Invoering Pedagogisch Beleidsmedewerker Ve 3E Meting Goab Monitor

Alle gemeenten en ve-aanbieders verwachtten op 1 januari 2022 aan de nieuwe wettelijke eis van de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) te voldoen. Dat bleek uit de tweede meting (juni 2021) van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) (2019-2023). Liggen zij nog steeds op koers? Sardes en Oberon onderzochten dit eind 2021 tijdens de derde meting.

Lees verder
Verklaren verschillen in vaardigheden de verschillen in schooladvies naar SES?

Het schooladvies van kinderen met lager opgeleide ouders ligt gemiddeld bijna een heel onderwijsniveau lager dan dat van kinderen met hoogopgeleide ouders. Dit verschil kan maar voor 53% verklaard worden doordat ze gemiddeld ook lager scoren op cognitieve vaardigheden bij verschillende toetsen tijdens hun basisschooltijd.

Lees verder
GOAB gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor VE. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de databank 'Effectieve jeugdinterventies' van het NJi.

Lees verder
Webinar: Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs

Ben je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met voorschoolse educatie? Op 23 mei kun je deelnemen aan een Webinar over wat daar allemaal bij komt kijken. In dit Webinar krijg je uitgebreide informatie. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Lees verder
Kennisbank Doorgaandelijn 2

De contouren van het Masterplan Basisvaardigheden van de minister is in een kamerbrief van 12 mei 2022 opgetekend.

Lees verder
Rsz Tamanna Rumee Ftjeat S7q4 Unsplash

"Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daar maak ik me grote zorgen over" schrijft minister Dennis Wiersma in de kamerbrief over het Masterplan Basisvaardigheden. In deze kamerbrief worden de contouren van het masterplan opgetekend. 

Lees verder