Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde of verrijkte schooldag uit om deel te nemen aan het voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’. De voorwaarden hiervoor staan in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’, die gepubliceerd is in de Staatscourant. Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei bij de Gelijke Kansen Alliantie aanmelden voor het voorloperstraject. 

Lees verder
Screenshot GOAB Site

Het GOAB-ondersteuningstraject nodigt bezoekers uit om haar nieuwe website te verkennen. De website is gebruikersvriendelijker en heeft een verbeterde navigatie. Nieuw zijn de links met de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN).

Lees verder
Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Steeds meer mensen uit Oekraïne komen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten staan door de grote toestroom echter voor een groot maatschappelijk vraagstuk en zoeken naar manieren om voor deze kinderen onderwijsaanbod te realiseren. Om hen hierbij te ondersteunen js deze handreiking ontwikkeld.

Lees verder
Communicatie Themapaginas En Toolkit Afbeelding (1)

Onderwijskennis.nl biedt sinds kort de Toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Jonge Kind’, met aanpakken en interventies op basis van internationaal onderwijsonderzoek.

Lees verder
Afbeelding 1

Voorschoolse educatie van hoge kwaliteit wordt wereldwijd als een van de meest effectieve onderwijsinterventies beschouwd. Wat is het, voor wie, en welke doelen worden er mee nagestreefd? Dat onderzocht Sardes in opdracht van NRO. Lees meer over de resultaten die zicht geven op zowel het Nederlandse als het internationale perspectief.

Lees verder
Rsz Goab Enschede

Worstelt jouw gemeente met het non-bereik in voorschoolse educatie? En misschien wel breder: ben je bezorgd over het afnemende leesplezier bij kinderen? Het zijn twee issues die in Enschede volop spelen. De gemeente bedacht er samen met de lokale partners de volgende aanpak voor. 

Lees verder
GOAB Bestedingstermijn specifieke uitkeringen NPO verlengd

Op vrijdag 25 februari 2022 heeft minister Wiersma een kamerbrief verzonden. De bestedingstermijn voor de middelen van het NP Onderwijs is hiermee met twee jaar verlengd, zowel voor scholen als gemeenten. De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden.

Lees verder
peuters GOAB

In 2021 vond de derde meting plaats naar het aantal peuters in voorschoolse voorzieningen. Uit het onderzoek blijkt dat meer ouders gebruikmaken van peuteropvang dan in 2017. Alle gemeenten hebben inmiddels een regeling voor een aanbod voor peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag.

Lees verder
Monitor Bereik Voorschools Aanbod Meer Peuters Op De Voorschool

"Uit dit onderzoek blijkt dat in 2021 alle gemeenten een regeling hebben die het voorschoolse aanbod toegankelijk maakt voor alle peuters. Verder blijkt dat in de periode 2017-2021 het non-bereik van het voorschoolse aanbod onder deze groep is gehalveerd." Zo luidt één van de conclusies gebaseerd op de derde meting naar het aantal peuters in voorschoolse voorzieningen in 2021.

Lees verder
Webinar Nieuwkomers GOAB

In maart 2022 organiseren we opnieuw een webinar over nieuwkomersonderwijs in voorschool/ PO en de rol van gemeenten en kinderopvang daarbij. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij alle GOAB-partners welkom zijn: gemeenten, VE-aanbieders en primair onderwijs.

Lees verder
Primair Onderwijs Rapport CBS 10 2

In 2018 heeft het ministerie van OCW het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid herzien. Sindsdien maakt OCW gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Op basis van de eerste evaluatie wordt deze indicator nu herzien.

Lees verder
GOAB webinar evaluatie periode 2019-2022

De huidige GOAB periode loopt van 2019 tot en met 2022. Op 20 januari vond daarom de webinar 'Evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022' plaats. Het doel van de bijeenkomst was om partners een kader geven voor een inhoudelijke evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022.

Lees verder
GOAB Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs onderzoek

Met het Nationaal Programma Onderwijs stelt het kabinet 5,8 miljard euro beschikbaar. Naast scholen zijn de gemeenten een belangrijke schakel in de uitvoering van het NP Onderwijs. Vandaar dat Regioplan op 13 januari gemeenten heeft uitgenodigd om hun ervaringen met de uitvoering van het NP Onderwijs te delen in een digitale vragenlijst.

Lees verder
GOAB gemeentelijke onderwijsachterstanden (1)

In 2017 werden er in vijf gemeenten innovatiecentra opgericht om de voor- en vroegschoolse educatie (vve) te versterken. Een proeftuin waarin de kinderopvang gedurende drie jaar met een innovatieve maatregel experimenteerde. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzochten het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam de effectiviteit van deze innovaties.

Lees verder