Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Een Grijs Gebied Monitorrapport 2023

Het consortium KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon Onderzoek en Advies en SEOR BV doet in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar onderwijssegregatie. Het eerste monitorrapport is nu openbaar.

Lees verder
Toegang Onderwijs Nieuwkomerskinderen Goab

Op enkele plaatsen in Nederland bestaan peuter-kleuter-groepen: plekken waar geprobeerd wordt de inhoudelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs te versterken en de overgang voor kinderen soepel te laten verlopen. Maar wat betekent dit voor de proceskwaliteit?

Lees verder
Onderwijs VE GOAB

Voor kinderen en jongeren die verblijven op noodopvang- en crisisnoodopvanglocaties voldoet de toegang tot onderwijs nog steeds niet aan minimale kwaliteitsnormen.

Lees verder
Staat Van Het Onderwijs 2023 GOAB

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op 10 mei werd de Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. 

Lees verder
Verslag Carla Bienemann VE 20 April 23

Op 20 april namen ruim 90 professionals van VE-aanbieders en gemeenten deel aan een online themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie (VE). De centrale vraag was: Wat kunnen we doen om het bereik en de deelname zo groot mogelijk te maken?

Lees verder
Uitwerking Interbestuurlijk Toezichtskader VVE En LEA

Op 1 mei publiceerde het Rijk de Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea. De uitwerking bevat aanwijzingen voor gemeenten met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom het onderwijsachterstandenbeleid, segregatie en integratie.

Lees verder
Kamerbrief April23

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de invulling van de motie over oplossingen geïdentificeerde knelpunten samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs.

Lees verder
EVENING VE

In het tweede tussenrapport van het EVENING project zijn de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de tweede meetronde (najaar 2021 en 2022) gepresenteerd en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie of regiomanagers hebben ingevuld.

Lees verder
Zesde Voortgangsrapportage Kansrijke Start

Veel kinderen in Nederland maken een goede start en groeien gezond op, maar er zijn ook kinderen die een meer kwetsbare start maken. Om ook die kinderen de beste start van hun leven te kunnen bieden, wordt sinds 2018 het actieprogramma Kansrijke Start uitgevoerd. In april 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zesde voortgangsrapportage gepubliceerd.

Lees verder
Monitor Implementatie En Besteding Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Het ministerie van OCW heeft een monitor uitgezet naar de implementatie en besteding van goab-middelen door gemeenten. Sardes en Oberon hebben deze monitor uitgevoerd. Deze vierde meting geeft een landelijk beeld van de stand van zaken ten aanzien van het ve- aanbod van 960 uur voor doelgroeppeuters, de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker, de besteding van de goab-middelen door gemeenten en de subsidiëring van voorschoolse educatie.

Lees verder
Kamerbrief Visie Kansengelijkheid Funderend Onderwijs

"Het is belangrijk dat we nog beter worden in het bieden van kansen aan leerlingen. Onderwijs speelt daarin een essentiële rol." schrijft minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Op 10 maart 2023 informeert de minister de Eerste en Tweede Kamer over maatregelen om de kansengelijkheid in het funderend onderwijs te bevorderen.

Lees verder
Handreiking GOAB Feb 22 Voorpagina

De handreiking 'Starters VE' is ontwikkeld met informatie over: Wat is (V)VE? Welke eisen worden gesteld aan VE? Hoe wordt VE gefinancierd? Wie houdt toezicht op VE? Welke stappen kun je nemen om VE-aanbieder te worden?

Lees verder
Verlenging Regeling Beroepskrachten In Opleiding Kindercentra

Op deze pagina het verslag en de presentatie van de digitale themabijeenkomst over ve-peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag die plaatsvond op 24 januari 2023. Deze bijeenkomst was gericht op ve-aanbieders en gemeenten.

Lees verder
Wat Werkt In Het Betrekken Van Laagopgeleide Nt1 En Nt2 Ouders Bij De Ontluikende Geletterdheid Van Hun Kinderen

“Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar voor ouders met lage basisvaardigheden kan dit een uitdaging vormen.” Dit stelt het Kohnstamm Instituut in de opening van het onderzoeksrapport ‘Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?’. Het onderzoek richtte zich op gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen.

Lees verder
GOAB Kerst Rsz Final

Vanuit het ondersteuningstraject GOAB wensen we jullie een goede start van 2023 met weer volop aandacht en inzet voor kinderen met een risico op onderwijsachterstanden. Ook dit jaar bieden Oberon, Sardes en CED Groep in samenwerking met de brancheorganisaties kinderopvang jullie ondersteuning en inspiratie bij de uitvoering van het GOAB.

Lees verder
Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs werkt vanaf 1 januari 2023 met een nieuw kader voor Interbestuurlijk Toezicht. De inspectie wil haar twee toezichtstaken – op handhaving kinderopvang en op onderwijsachterstandenbeleid – daarin meer in samenhang brengen.

Lees verder
Rsz Erika Fletcher Yfnwgrqi3a4 Unsplash

Werkende ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, kunnen hier volgend jaar toch wat meer toeslag voor krijgen. Het kabinet verhoogt de maximale uurtarieven waarvoor toeslag mag worden aangevraagd, bovenop de stijging door de indexatie.

Lees verder
Robo Wunderkind Hlvq4 QEBAE Unsplash

Hier vind je de themaonderzoeken over voor- en vroegschoolse educatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verder
Taal In Het Vizier

Advies de Onderwijsraad: Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs.

Lees verder
HOE-project: Hogere Opbrengste Educatieve ouderprogramma's

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. De kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek.

Lees verder
Doorgaande Lijn Thema

Met de pilot “Kwaliteit van taal, spel en denken” is inzicht verkregen in drempels die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ervaren bij spelinteracties. Dit heeft geleid tot een professionaliseringstraject.

Lees verder
GOAB monitor 2022

Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon tussen 2019 en 2023 een monitor uit naar de implementatie en besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Lees verder
Stelselherziening Kinderopvang

"Dit kabinet gaat het financieringsstelsel van de kinderopvang fundamenteel herzien. Het stelsel wordt eenvoudiger en begrijpelijker voor ouders." Dat laten Minister Van Gennip (SZW), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) op 7 oktober 2022 weten in een kamerbrief.

Lees verder
GOA Beschikkingen 2022 2023

Deze week ontvangen gemeenten de definitieve beschikking 2022 en de voorlopige beschikking 2023 inzake het GOAB-budget. De budgetten worden elk jaar gebaseerd op achterstandsscores van de gemeente van twee en drie jaren daarvoor. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd.

Lees verder