Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van GOAB geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de website www.goab.eu.

GOAB

Najaar 2017 is het nieuwe ondersteuningstraject GOAB van start gegaan. Oberon, Sardes en CED-groep voeren dit traject uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). Met het ondersteuningstraject willen we opnieuw een kwaliteitsimpuls geven aan GOAB. Ook verbinden we GOAB met aanpalende beleidsthema’s, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs.

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie verkregen middels de website van GOAB gebeurt voor risico van de gebruiker. GOAB spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. GOAB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

GOAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. GOAB aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. GOAB vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van GOAB en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site welke door GOAB en haar partners wordt beheerd en ontwikkeld.

Daarnaast is GOAB niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de website of de servers van GOAB die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is GOAB in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door GOAB worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar secretariaat@sardes.nl.