Uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

Vanaf 2024 komt er structureel 51,8 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van de inzet van brugfunctionarissen. Daarnaast wordt voor 166 miljoen euro het programma Schoolmaaltijden voortgezet. Beide initiatieven dragen bij aan kansengelijkheid voor leerlingen in het po en vo.

Een brugfunctionaris wordt vanuit school ingezet om de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning te versterken (onafhankelijk van het onderwijsteam). Dit betekent dat de brugfunctionaris zorgt voor verbindingen tussen gezinnen en organisaties in de wijk (zoals wijkteams en jeugdzorg). Daarmee wordt beoogd het pedagogisch klimaat en het welbevinden van de leerling te versterken. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen voor een periode van 3 jaar. Bij over-inschrijving wordt de investering ingezet waar de nood het hoogst is.

De uitvoering voor het programma Schoolmaaltijden blijft hetzelfde: scholen hebben de keuze voor de optie maaltijd op school en de boodschappenkaart. Het programma is met een jaar verlengd, enkel geldend voor de al deelnemende scholen en niet voor nieuwe scholen. Meer dan 1 op de 5 scholen in Nederland doet mee en daarmee worden ongeveer 378.000 leerlingen bereikt. De nota beschrijft 3 scenario's voor de uitvoering van het programma, die elk bijdragen aan de drie doelstellingen van de betrokken departementen: kansengelijkheid, armoedebestrijding en gezondheid.

Wil je meer weten over deze scenario's of over de motie Brugfunctionaris, download dan hier de beslisnota.

Delen