Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Handreiking GOAB Feb 22 Voorpagina

De handreiking 'Starters VE' is ontwikkeld met informatie over: Wat is (V)VE? Welke eisen worden gesteld aan VE? Hoe wordt VE gefinancierd? Wie houdt toezicht op VE? Welke stappen kun je nemen om VE-aanbieder te worden?

Lees verder
Verlenging Regeling Beroepskrachten In Opleiding Kindercentra

Op deze pagina het verslag en de presentatie van de digitale themabijeenkomst over ve-peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag die plaatsvond op 24 januari 2023. Deze bijeenkomst was gericht op ve-aanbieders en gemeenten.

Lees verder
Wat Werkt In Het Betrekken Van Laagopgeleide Nt1 En Nt2 Ouders Bij De Ontluikende Geletterdheid Van Hun Kinderen

“Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar voor ouders met lage basisvaardigheden kan dit een uitdaging vormen.” Dit stelt het Kohnstamm Instituut in de opening van het onderzoeksrapport ‘Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?’. Het onderzoek richtte zich op gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen.

Lees verder
GOAB Kerst Rsz Final

Vanuit het ondersteuningstraject GOAB wensen we jullie een goede start van 2023 met weer volop aandacht en inzet voor kinderen met een risico op onderwijsachterstanden. Ook dit jaar bieden Oberon, Sardes en CED Groep in samenwerking met de brancheorganisaties kinderopvang jullie ondersteuning en inspiratie bij de uitvoering van het GOAB.

Lees verder
Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs werkt vanaf 1 januari 2023 met een nieuw kader voor Interbestuurlijk Toezicht. De inspectie wil haar twee toezichtstaken – op handhaving kinderopvang en op onderwijsachterstandenbeleid – daarin meer in samenhang brengen.

Lees verder
Rsz Erika Fletcher Yfnwgrqi3a4 Unsplash

Werkende ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, kunnen hier volgend jaar toch wat meer toeslag voor krijgen. Het kabinet verhoogt de maximale uurtarieven waarvoor toeslag mag worden aangevraagd, bovenop de stijging door de indexatie.

Lees verder
Robo Wunderkind Hlvq4 QEBAE Unsplash

Hier vind je de themaonderzoeken over voor- en vroegschoolse educatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verder
Taal In Het Vizier

Advies de Onderwijsraad: Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs.

Lees verder
HOE-project: Hogere Opbrengste Educatieve ouderprogramma's

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. De kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek.

Lees verder
Doorgaande Lijn Thema

Met de pilot “Kwaliteit van taal, spel en denken” is inzicht verkregen in drempels die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ervaren bij spelinteracties. Dit heeft geleid tot een professionaliseringstraject.

Lees verder
GOAB monitor 2022

Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon tussen 2019 en 2023 een monitor uit naar de implementatie en besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Lees verder
Stelselherziening Kinderopvang

"Dit kabinet gaat het financieringsstelsel van de kinderopvang fundamenteel herzien. Het stelsel wordt eenvoudiger en begrijpelijker voor ouders." Dat laten Minister Van Gennip (SZW), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) op 7 oktober 2022 weten in een kamerbrief.

Lees verder
GOA Beschikkingen 2022 2023

Deze week ontvangen gemeenten de definitieve beschikking 2022 en de voorlopige beschikking 2023 inzake het GOAB-budget. De budgetten worden elk jaar gebaseerd op achterstandsscores van de gemeente van twee en drie jaren daarvoor. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd.

Lees verder
Versoepelingen kinderopvang vanaf  1 januari 2024

De versoepelingen die minister Van Gennip (SZW) voorstelt om het personeelstekort en de werkdruk in de kinderopvang tegen te gaan, gaan in per 1 januari 2024. Dat blijkt uit een reactie van de minister op vragen van onderzoeksprogramma Pointer.

Lees verder
'Vroeg begonnen, veel gewonnen': onderzoek naar Boekstartcoach

Sinds 2009 bieden bibliotheken BoekStart aan en sinds 2022 doen alle bibliotheken in Nederland mee. Dit leesbevorderingsprogramma stimuleert ouders om te beginnen met voorlezen als hun kind nog heel jong is, omdat dit de taalontwikkeling van hun kind ten goede komt.

Lees verder
GOAB

De Onderwijsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - heeft haar werkprogramma voor 2023 gepubliceerd.

Lees verder
Specifieke Uitkering Voor Voorschoolse Educatie Aan Oekraïense Peuters

Voor het bieden van VE aan Oekraïense peuters gaan gemeenten vanaf 2023 extra middelen ontvangen. Het Ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat deze middelen niet worden toegevoegd aan de GOAB uitkering, maar wordt een aparte specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. 

Lees verder
Eliza Diamond Tt2dsshvdti Unsplash

Werk je bij een gemeente met kleine kernen? Dan kent het organiseren van een dekkend en kwalitatief goed vve-aanbod zo z’n eigen uitdagingen. In een interactieve webinar gaan we samen met jullie in op die uitdagingen en de mogelijke antwoorden daarop. Dat doen we op basis van jullie eigen vragen en thema’s.

Lees verder
Webinar 'Starten Met Voorschoolse Educatie' Meld Je Aan!

Ben je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met voorschoolse educatie? Op 22 september 2022 vindt een webinar plaats over wat daar allemaal bij komt kijken: van vragen over wat VE is en voor wie het bedoeld is tot de eisen aan pedagogisch medewerkers en de inrichting van de VE-groep.

Lees verder
GOAB Website Agenda

In dit nieuwe schooljaar start minister Wiersma met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag, een afspraak uit het coalitieakkoord.

Lees verder
VE GOAB

Het ministerie van OCW stelt in art. 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie extra eisen aan pedagogisch medewerkers die in de VE willen werken. Zij moeten o.a. inhoudelijke scholing gevolgd hebben over ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie.

Lees verder
GOAB gemeentelijke onderwijsachterstanden (1)

Aanbieders van voorschoolse educatie (VE) die werken met het programma Peuterplein of Kaleidoscoop zijn geconfronteerd met wijzigingen in de databank Effectieve jeugdinterventies (DEI). Peuterplein is sinds begin dit jaar niet meer in die databank opgenomen. Kaleidoscoop bouwt de activiteiten af en zal op termijn uit de databank verdwijnen. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de DEI.

Lees verder
Rsz 2Kelli Mcclintock Wbgavagjzfg Unsplash

Alle onderzoeken van de afgelopen jaren binnen het programma Kwaliteit Kinderopvang van ZonMw zijn afgerond. Het onderzoeksprogramma kreeg financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De onderzoeken richtten zich op de kwaliteit van de babyopvang en de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, en de effecten daarvan op de ontwikkeling van het kind.Lees verder
Pedagogisch Beleidsmedewerker

De tijdelijke coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt met (minimaal) twee jaar verlengd. Tot in ieder geval 1 juli 2024 mogen beroepskrachten in opleiding (BIO's) voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet.

Lees verder