Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Goab Pisa

Het schoolsucces van een leerling wordt niet alleen bepaald door het aanwezige talent. Ook de invloed van het gezin waarin de leerling opgroeit speelt een rol, blijkt uit PISA-2022.

Lees verder
Toolkit Jonge Kind

Onderwijskennis heeft een Toolkit over het jonge kind ontwikkeld, met kennis over de effectiviteit van aanpakken en interventies voor het onderwijs op basis van internationaal onderzoek.

Lees verder
Dashboard Onderwijsachterstanden

Het CBS heeft het dashboard 'Verwachte onderwijsachterstanden' geüpdatet met nieuwe gegevens. Hier vind je de laatste cijfers over het aantal kinderen dat in jouw gemeente een risico op een onderwijsachterstand hebben.

Lees verder
Rendement Kinderopvang

Op die vraag geven Paul Leseman en Pauline slot antwoord in ESB. De begrippen proceskwaliteit, emotionele proceskwaliteit, educatieve proceskwaliteit, curriculumkwaliteit, structurele en omgevingskwaliteit, organisatiekwaliteit en stelselkwaliteit worden niet alleen uitgelegd, maar ook becommentarieerd met verwijzingen naar recent onderzoek.

Lees verder
Kansengelijkheid Onderwijs

"De geschiedenis leert dat kansengelijkheid in het onderwijs een taai en terugkerend vraagstuk is", schrijven hoogleraren Edith Hooge, Sietske Waslander en Eddie Denessen. "Het roept de vraag op hoe stuurbaar gelijke kansen in het onderwijs eigenlijk zijn."

Lees verder
Reactie Briefadvies Or

Op 21 september deelde de Onderwijsraad het briefadvies ‘Voorzieningen jonge kind’ met de Tweede Kamer. Hoe kijkt het veld tegen de adviezen en aanbevelingen van de raad aan? We vroegen het Mariëlle Visser, coördinator van het VVE-punt Gouda en adjunct-directeur bij de Brede School Gouda.

Lees verder
Rsz Pexels Alexander Grey 1449934

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. De maximum uurprijs sluit op deze manier beter aan bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang.

Lees verder
Rsz Pexels Magda Ehlers 1337387

Vanaf 1 februari 2024 mogen kinderopvangcentra meertalige dagopvang aanbieden. Dit betekent dat de kinderopvang maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden mag worden.

Lees verder
2 11 (1)

Ervaringsdeskundigen en experts uit de wetenschap en praktijk (van onder andere de Universiteit Utrecht en het Kohnstamm Instituut) hebben op verzoek van het Expertisepunt Basisvaardigheden op een rij gezet wat werkt bij de taalontwikkeling van kinderen in gezinnen.

Lees verder
Rsz 1Pexels Cottonbro Studio 3661356

De Inspectie van het Onderwijs vraagt gemeenten ieder jaar om een vragenlijst in te vullen over de taken voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door de regeling gegevensverstrekking verandert hier iets in. Vanaf 1 januari 2024 moet het college van burgemeester en wethouders de vragenlijst vaststellen voordat de gemeente deze naar de Onderwijsinspectie stuurt.

Lees verder
Rsz Pexels Thirdman 8926648

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verkennen van mogelijke verbeteringen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Lees verder
Rsz Pexels Markus Spiske 298825

In opdracht van de gemeente Utrecht vernieuwden onderwijskundigen en pedagogen van de Universiteit Utrecht het Utrechts Kwaliteitskader (UKK). Dit kader geeft onderwijsprofessionals handvatten om de opvang en educatie van jonge kinderen te verbeteren.

Lees verder
Tijdelijke Wet Nieuwkomers

Om de druk op het nieuwkomersonderwijs op te vangen, is in oktober 2023 de tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in werking getreden.

Lees verder
GOAB

Eén dezer dagen ontvangen gemeenten de definitieve beschikking 2023 en voorlopige beschikking 2024 inzake het GOAB-budget.

Lees verder
Rsz Pexels Alexander Grey 1148998

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over doorlopende lijnen en gelijke onderwijskansen bij voorzieningen voor het jonge kind.

Lees verder
Voorschoolse Educatie Grotendeels Op Orde

De afgelopen anderhalf jaar heeft het kabinet gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang.

Lees verder
Schoolmaaltijden

Vanaf 2024 komt er structureel 51,8 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van de inzet van brugfunctionarissen. Daarnaast wordt voor 166 miljoen euro het programma Schoolmaaltijden voortgezet. Beide initiatieven dragen bij aan kansengelijkheid voor leerlingen in het po en vo.

Lees verder
Rsz Pexels Max Fischer 5211446 1

De wet doorstroomtoetsen is vanaf dit schooljaar van kracht. Met als doel om de eindtoets beter als instrument voor kansengelijkheid te laten functioneren. Dit betekent dat er nieuwe maatregelen zijn voor het bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

Lees verder
Pexels Rdne Stock Project 5759803

Vinci keek samen met ICT-experts en wetenschappers van onder andere de Vrije Universiteit naar de voorwaarden voor effectieve online-interactie met ouders met een lagere sociaal economische status.

Lees verder
Nieuwe Afspraken Over De 3F Taaleis En Aantoonbaarheidseisen

Op 27 juni jl. publiceerde het ministerie van OCW een notitie met de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie (VE) werken.

Lees verder
Monitor Implementatie En Besteding Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Het ministerie van OCW heeft een monitor uitgezet naar de implementatie en besteding van goab-middelen door gemeenten. Sardes en Oberon hebben deze monitor uitgevoerd.

Lees verder
Subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025

Binnenkort (tussen 28 augustus en 29 september 2023) kunnen scholen zich weer inschrijven voor de subsidieregeling School en Omgeving.

Lees verder
Rsz Pexels Max Fischer 5211446 1

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema's op gebied van passend onderwijs. Ook geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen, en bied hij diverse onderzoeken en jaarrapportages aan.

Lees verder
Kamerbrief Programma Ontwikkeling Jonge Kind

Op 4 juli heeft minister Robbert Dijkgraaf een kamerbrief verzonden. Hierin geeft hij een toelichting van het programma Ontwikkeling jonge kind. Dit programma sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om leerachterstanden te voorkomen door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en door de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

Lees verder