Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Voorschoolse Educatie Grotendeels Op Orde

De afgelopen anderhalf jaar heeft het kabinet gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang.

Lees verder
Schoolmaaltijden

Vanaf 2024 komt er structureel 51,8 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van de inzet van brugfunctionarissen. Daarnaast wordt voor 166 miljoen euro het programma Schoolmaaltijden voortgezet. Beide initiatieven dragen bij aan kansengelijkheid voor leerlingen in het po en vo.

Lees verder
Rsz Pexels Max Fischer 5211446 1

De wet doorstroomtoetsen is vanaf dit schooljaar van kracht. Met als doel om de eindtoets beter als instrument voor kansengelijkheid te laten functioneren. Dit betekent dat er nieuwe maatregelen zijn voor het bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

Lees verder
Pexels Rdne Stock Project 5759803

Vinci keek samen met ICT-experts en wetenschappers van onder andere de Vrije Universiteit naar de voorwaarden voor effectieve online-interactie met ouders met een lagere sociaal economische status.

Lees verder
Nieuwe Afspraken Over De 3F Taaleis En Aantoonbaarheidseisen

Op 27 juni jl. publiceerde het ministerie van OCW een notitie met de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie (VE) werken.

Lees verder
Monitor Implementatie En Besteding Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Het ministerie van OCW heeft een monitor uitgezet naar de implementatie en besteding van goab-middelen door gemeenten. Sardes en Oberon hebben deze monitor uitgevoerd.

Lees verder
Subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025

Binnenkort (tussen 28 augustus en 29 september 2023) kunnen scholen zich weer inschrijven voor de subsidieregeling School en Omgeving.

Lees verder
Rsz Pexels Max Fischer 5211446 1

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema's op gebied van passend onderwijs. Ook geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen, en bied hij diverse onderzoeken en jaarrapportages aan.

Lees verder
Kamerbrief Programma Ontwikkeling Jonge Kind

Op 4 juli heeft minister Robbert Dijkgraaf een kamerbrief verzonden. Hierin geeft hij een toelichting van het programma Ontwikkeling jonge kind. Dit programma sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om leerachterstanden te voorkomen door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en door de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

Lees verder
Voorschoolse Educatie Grotendeels Op Orde

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de kwaliteit van voorschoolse educatie in 2022. Hiervoor heeft de Inspectie 195 voorscholen onderzocht. De resultaten laten zien dat de kwaliteit grotendeels op orde is, waarbij de meeste voorschoolse locaties een Voldoende tot Goed scoorden.

Lees verder
Cover Handreiking Bereik Ve

In deze handreiking gemaakt door het GOAB-ondersteuningstraject diepen we het bereik van voorschoolse educatie (ve) verder uit. Belangrijkste doel van deze handreiking is om gemeente en haar vve-partners zicht en tips te geven over bereik ve en hoe deze te verhogen.

Lees verder
Vragenlijst Jaarlijks Verplicht Overleg (LEA) En Vve

Het ministerie van OCW heeft een notitie gepubliceerd voor aanbieders van voorschoolse educatie (VE), GGD-inspecteurs en gemeenten. In de notitie staat beschreven hoe je kunt aantonen dat een pedagogisch medewerker voldoet aan de extra kwalificatie-eisen die nodig zijn voor het werken op een VE-groep.

Lees verder
Beroepscode Van Pedagogisch Medewerkers In De Kinderopvang

Een handreiking met als doel om het ‘samenwerken met alle ouders’ in de voor- en vroegschoolse educatie
nog beter te realiseren, omdat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. De handreiking is geschreven voor gemeenten, kinderopvang en onderwijs die hun ouderbeleid vve verder willen ontwikkelen, willen herijken en/of willen actualiseren aan de hand van recente inzichten.

Lees verder
Rsz Sofatutor Zgq9oxecyqi Unsplash (1)

Ruim een op de tien ouders heeft te maken met een stapeling van zorgen of problemen op ten minste drie levensdomeinen. Ze hebben bijvoorbeeld niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar ook geldzorgen en een gebrek aan sociale contacten. Dat blijkt uit de publicatie 'Meer zicht op ouders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder
Een Grijs Gebied Monitorrapport 2023

Het consortium KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon Onderzoek en Advies en SEOR BV doet in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar onderwijssegregatie. Het eerste monitorrapport is nu openbaar.

Lees verder
Toegang Onderwijs Nieuwkomerskinderen Goab

Op enkele plaatsen in Nederland bestaan peuter-kleuter-groepen: plekken waar geprobeerd wordt de inhoudelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs te versterken en de overgang voor kinderen soepel te laten verlopen. Maar wat betekent dit voor de proceskwaliteit?

Lees verder
Onderwijs VE GOAB

Voor kinderen en jongeren die verblijven op noodopvang- en crisisnoodopvanglocaties voldoet de toegang tot onderwijs nog steeds niet aan minimale kwaliteitsnormen.

Lees verder
Staat Van Het Onderwijs 2023 GOAB

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op 10 mei werd de Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. 

Lees verder
Verslag Carla Bienemann VE 20 April 23

Op 20 april namen ruim 90 professionals van VE-aanbieders en gemeenten deel aan een online themabijeenkomst over het bereik van voorschoolse educatie (VE). De centrale vraag was: Wat kunnen we doen om het bereik en de deelname zo groot mogelijk te maken?

Lees verder
Uitwerking Interbestuurlijk Toezichtskader VVE En LEA

Op 1 mei publiceerde het Rijk de Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea. De uitwerking bevat aanwijzingen voor gemeenten met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom het onderwijsachterstandenbeleid, segregatie en integratie.

Lees verder
Kamerbrief April23

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de invulling van de motie over oplossingen geïdentificeerde knelpunten samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs.

Lees verder
EVENING VE

In het tweede tussenrapport van het EVENING project zijn de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de tweede meetronde (najaar 2021 en 2022) gepresenteerd en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie of regiomanagers hebben ingevuld.

Lees verder
Zesde Voortgangsrapportage Kansrijke Start

Veel kinderen in Nederland maken een goede start en groeien gezond op, maar er zijn ook kinderen die een meer kwetsbare start maken. Om ook die kinderen de beste start van hun leven te kunnen bieden, wordt sinds 2018 het actieprogramma Kansrijke Start uitgevoerd. In april 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zesde voortgangsrapportage gepubliceerd.

Lees verder
Monitor Implementatie En Besteding Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Het ministerie van OCW heeft een monitor uitgezet naar de implementatie en besteding van goab-middelen door gemeenten. Sardes en Oberon hebben deze monitor uitgevoerd. Deze vierde meting geeft een landelijk beeld van de stand van zaken ten aanzien van het ve- aanbod van 960 uur voor doelgroeppeuters, de inzet van de pedagogische beleidsmedewerker, de besteding van de goab-middelen door gemeenten en de subsidiëring van voorschoolse educatie.

Lees verder