Nieuw kader integraal toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs werkt vanaf 1 januari 2023 met een nieuw kader voor Interbestuurlijk Toezicht. De inspectie wil haar twee toezichtstaken – op handhaving kinderopvang en op onderwijsachterstandenbeleid – daarin meer in samenhang brengen.

Het kader werd in oktober vastgesteld door de ministers van OCW en SZW, en op 3 november gepubliceerd in de Staatscourant. Het kwam tot stand in samenwerking met verschillende partijen, waaronder ook gemeenten. Naast toezicht houden op de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, wil de inspectie met het kader ook stimuleren dat gemeenten hun taken beleidsrijk uitvoeren en goed borgen. De inspectie wil ook inzetten op het actief delen van informatie en op het bij elkaar brengen van gemeenten rondom specifieke thema’s. Doel daarvan is om gemeenten van elkaar te laten leren en elkaar te laten inspireren. De inspectie wil meer ruimte maken om met gemeenten in gesprek te gaan over kansrijke initiatieven, maar ook over de ervaren knelpunten. Meer informatie, inclusief een animatie over het toezichtkader is te vinden op de website van de inspectie

Ook maakte de inspectie deze week nog de uitkomsten van een aantal aan de LEA gerelateerde onderzoeksresultaten bekend, namelijk die van de jaarlijkse vragenlijst onderwijsachterstandenbeleid en van het onderzoek naar vve. Komend jaar doet de inspectie uiteraard ook weer onderzoek: in januari kunnen gemeenten al de jaarlijkse vragenlijst LEA/vve verwachten (was eerdere jaren in april). Daarnaast gaat de inspectie themaonderzoek doen naar Resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Met het themaonderzoek wil de inspectie zowel inzicht krijgen in de redenen die gemeenten hebben om deze afspraken niet te maken, als in de succesfactoren van gemeenten die deze afspraken wel gemaakt hebben.

Delen