Themaonderzoeken voor- en vroegschoolse educatie

Hier vind je de themaonderzoeken over voor- en vroegschoolse educatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Themaonderzoek naar uitvoering taken gemeenten

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating. Dit overleg staat bekend als het overleg over de Lokale Educatieve Agenda ofwel het LEA-overleg, maar kan binnen uw gemeente ook een andere naam hebben. Ook kunnen de onderwerpen die onder dit overleg vallen, binnen andere overleggen zijn belegd.

Hoe kan toezicht bijdragen aan betere uitvoering van taken?

De Inspectie van het Onderwijs verkent hoe gemeenten hun taken rond onderwijsachterstanden (waaronder voor- en vroegschoolse educatie (vve)) uitvoeren. Dit doen ze met een themaonderzoek, dat is gestart in het laatste kwartaal van 2021. De Inspectie wil op basis van de bevindingen onderzoeken hoe toezicht kan bijdragen aan een betere uitvoering van de taken op het gebied van onderwijsachterstanden.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1. Een brede kwantitatieve analyse van bestaande vragenlijstgegevens van alle gemeenten.
2. Verdiepend kwalitatief onderzoek door middel van documentanalyse en gesprekken bij maximaal 30 gemeenten.

Voor de meeste gemeenten wordt dus gebruik gemaakt van al ingevulde vragenlijsten. Op basis de brede kwantitatieve analyse zijn de 30 gemeenten voor het kwalitatieve onderzoek geselecteerd. De gesprekken met die gemeenten zijn in het eerste kwartaal van 2023. De uitkomsten van het hele onderzoek volgen eind 2022.

Dit themaonderzoek sluit aan bij de wens van de minister om via toezicht gemeenten te stimuleren om de kwaliteit van de Lokale Educatie Agenda (LEA) te verbeteren. De uitkomsten van het themaonderzoek moeten partijen, waaronder de gemeenten helpen om de LEA op een samenhangende wijze vorm te geven met een hoog ambitieniveau.

 

Verloop van het onderzoek

Zoals hierboven beschreven maakt de inspectie gebruik van de uitgebreide vragenlijst die in het voorjaar van 2021 is uitgezet bij alle gemeenten (gekoppeld aan de vve-vragenlijst). Daarnaast heeft de inspectie 20 gesprekken gevoerd met gemeenten over de invulling van het jaarlijks overleg. De gesprekken met de gemeenteambtenaren en in sommige gevallen wethouders waren zeer informatief. Het blijkt dat er enorme verschillen zijn in de uitdagingen waar gemeenten voor staan en in de wijze waarop zij invulling geven aan het jaarlijks verplichte overleg en de doelen die daarmee samenhangen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Delen