Onderwijsraad publiceert werkprogramma voor 2023

De Onderwijsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - heeft haar werkprogramma voor 2023 gepubliceerd. 

Het komende jaar zal de raad adviezen uitbrengen over de volgende onderwerpen:
  • Een verkenning over onderwijs in het licht van structurele personeelstekorten: het onderwijs kampt al langer met een tekort aan personeel en dit probleem groeit. Hoe en in welke vorm kan de komende jaren in onderwijs worden voorzien, gegeven een structureel personeelstekort, en welke implicaties heeft dit?
  • Kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs: terwijl de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs groeit, is de verwachting dat de studentenaantallen dalen. Wat is er nodig om de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs te versterken om voldoende en de juiste vakmensen op te leiden voor de uitdagingen van de toekomst?  
  • Lerarenopleidingen: de samenleving verwacht veel van het onderwijs, en de ambitie is de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren. Hoe kunnen de vormgeving en functie van lerarenopleidingen bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs?
  • Voorzieningen voor het jonge kind: de eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, het welzijn, de schoolloopbaan, latere keuzes in het leven en kansen op de arbeidsmarkt. Hoe kan een doorgaande lijn in voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs worden gerealiseerd, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen?
  • Onderwijs als investering: bestedingen aan onderwijs zijn investeringen voor de toekomst. Hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?  
     

Het Werkprogramma 2023 is opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld. De Onderwijsraad benadrukt met deze adviezen te willen bijdragen aan het waarborgen van gelijke toegang tot onderwijs van goede kwaliteit.

Bekijk hier het werkprogramma.

Delen