Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs)

Door de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns liepen zowel peuters als basisschoolleerlingen cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke achterstanden op. Het kabinet heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs) voor activiteiten waarmee deze achterstanden kunnen worden ingelopen. Het grootste deel van deze middelen gaat naar de schoolbesturen in po, vo mbo en ho. Een kleiner deel gaat naar gemeenten. Zij kunnen deze middelen aanvullend op de schoolmiddelen inzetten. Gemeenten moeten daarvoor overleggen met schoolbesturen en eventueel kinderopvangorganisaties. Ook kan er breder worden gekeken naar partners die binnen de gemeente betrokken kunnen worden bij de uitvoering van deze plannen.

Bestedingsdoelen

De gemeentelijke NP Onderwijs middelen mogen aan de volgende doelen besteed worden:

 • (Bovenschoolse) maatregelen die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij kinderen, zoals een zomerschool, bijlessen voor gezinnen waar nodig, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid, (bovenschoolse) samenwerking met universiteiten en hbo- en mbo-instellingen waar het gaat om professionalisering van schoolleiders en docenten. Gemeenten kunnen deze activiteiten in samenwerking met andere partijen zoals kinderopvang, bibliotheken, sport, cultuur vormgeven.
 • Voorschoolse periode: Voorbeelden zijn het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep, en extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen.
 • Zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen. Denk hierbij aan maatregelen als extra jeugdhulp in de school of schoolmaatschappelijk werk. Het gaat hier om aanvullende interventies of extra beschikbaarheid van zorg op school naast de reguliere verantwoordelijkheden en inzet van de gemeenten voor de jeugd (vanuit de Jeugdwet) die uit gezamenlijk overleg tussen gemeente en schoolbesturen en op basis van analyse van de vertragingen nodig worden geacht.
 • Het bevorderen van samenwerking in de gemeente ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak. Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van de inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.
 • Maatregelen gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen onderwijs en zorg te bevorderen of deelname te bevorderen van deze groep aan activiteiten van de gemeente of school.
 • Kosten voor tijdelijke extra huur van bestaande (onderwijs)huisvesting voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het NP onderwijs nemen.
 • Kosten voor ambtelijke capaciteit van de gemeente (totale werkgeverslasten) of de inkoop van expertise voor het NP Onderwijs. Dit betreft ook:
  • het opstellen van een lokaal beeld van hoe het met kinderen gaat t.a.v.de leervertragingen en hun welbevinden,
  • het analyseren van de plannen en voorgestelde interventies van de scholen,
  • het ontwikkelen en uitvoeren van een aanvullende gemeentelijke aanpak ter bestrijding van deze vertragingen aanvullend op de voorgenomen interventies van scholen,
  • het signaleren van scholen die moeite hebben met het bestrijden van de vertragingen en het doorverwijzen van deze scholen naar de landelijke ondersteuning uit het NP Onderwijs.

Hier is geen maximum percentage van het totale bedrag voor.

Bestedingstermijn

De bestedingsperiode loopt tot en met juli 2025. Dan moeten alle middelen zijn uitgegeven. Reserveringen voor na die periode zijn niet mogelijk. 

Voor meer informatie over het NPOnderwijs, kijk hier. En voor nog meer toegankelijke kennis uit onderzoek en handreikingen voor de onderwijspraktijk, die aansluiten bij het NPO-programma kijk hier. 

Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs

In de zomer van 2022 is het programma 'School & Omgeving' voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) van start gegaan, met een nieuwe subsidieronde in het najaar van 2023. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Het is de uitwerking van een van de punten uit het coalitieakkoord. Meer over weten? Zie hier!