Inzet pedagogische beleidsmedewerker

Sinds 1 januari 2022 hebben alle ve-locaties de wettelijke verplichting een pedagogische beleidsmedewerker in te zetten voor een kwaliteitsimpuls in de voorschoolse educatie. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is een kansrijke maatregel, door onderzoek onderbouwd. De eerste resultaten zijn dan ook positief. Gemeenten en ve-aanbieders hebben een gezamenlijke taak in een goede uitrol van dit kwaliteitsbeleid.

Wat moet

Sinds januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de voorschoolse educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. De inzet van de pbm’er wordt gefinancierd via het GOAB. Dit besluit van 20 september 2019 is een aanvulling op de eerder genomen maatregel in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook daar is sinds 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang verplicht. Gemeenten en houders kunnen in samenspraak zelf bepalen of ze de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker ve en ko combineren of dat zij daar aparte functies van maken. 

 

Hoe doen anderen het?

De pedagogisch beleidsmedewerker ondersteunt de locaties op maat. Aansluitend op het ve-beleid van ve-locaties voert zij kwaliteits-verhogende maatregelen uit. Denk daarbij aan coachingsgesprekken met pm’ers op basis van observaties op de groep, verbeteren van de educatieve kwaliteit, ondersteuning bij opbrengstgericht werken en versterken van ouderbetrokkenheid.

De Rotterdamse Peuterschool (Peuter&Co) Bij de Rotterdamse Peuterscholen van Peuter&Co hebben de pedagogisch beleidsmedewerker een uitgebreid takenpakket. Naast coaching in the job werken zij ook voor de ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Hun ureninzet is meer dan het verplichte minimum van 10 uur per doelgroepkind. Lees meer

Gemeente Amsterdam De Gemeente Amsterdam geeft aanbieders de keuze tussen twee opties voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de ve:

  • 16 uur per week (plus 5 taakuren per week) als (senior) pedagogisch medewerker op de groep (binnen de formatie)
  • 100 uur per jaar als coach voor meerdere VE-groepen (buiten de groep) (buiten de formatie)

De pedagogisch beleidsmedewerker in de ve wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke kwaliteitssubsidie per ve-groep en is afhankelijk van het aantal doelgroepkinderen op de groep. Lees meer

Gemeente Almere In Almere is de ambitie geformuleerd om voor de verhoging van de ve-kwaliteit gericht en gedifferentieerd stedelijke activiteiten aan te bieden die goed aansluiten op de behoeften van de ve-aanbieders. Onderdeel hiervan vormen de pedagogisch beleidsmedewerkers. Er is gezocht naar een model waarin stedelijke coaches en ‘eigen’ pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet. Lees meer 

Arnhem: vve en passende kinderopvang De gemeente Arnhem heeft een lange en intensieve traditie als het gaat om gemeentelijke samenwerking op het gebied van het jonge kind. Zij zet expliciet in op het bevorderen van Kansengelijkheid en Inclusie en dat geldt ook voor de doelstellingen van het werk van de pedagogisch beleidsmedewerker. Lees meer 

 

Weten wat werkt

Meerdere onderzoeken laten zien dat de inzet van een medewerker op hbo-niveau (de pedagogisch beleidsmedewerker) een positieve invloed heeft op de kwaliteit van voorschoolse educatie en daarmee op de ontwikkeling van doelgroeppeuters.

Invoering van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker

In juni 2021 heeft onderzoeksconsortium Sardes, Oberon en Cebeon de balans opgemaakt en een tussentijds onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker. De resultaten werden op 14 december 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze peiling leverde een positief beeld op. De urenuitbreiding is voor gemeenten en ve-aanbieders een ingrijpende beleidsoperatie geweest. Desondanks is dit vrij goed verlopen. Nagenoeg alle gemeenten hebben de urenuitbreiding ingevoerd. Bijna de helft van zowel de gemeenten als de ve-aanbieders benoemt dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt.

Oriëntatie op uitrol kwaliteitsverbeterende maatregel

Eind 2018 en in het voorjaar 2019 is voor OCW onderzoek gedaan naar de inzet van de hbo’er in grote en kleine steden. De hoogte van de urennorm stond onder nog ter discussie. Er zijn twee rapporten verschenen:

  • Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve. Van pilot in de G37 naar landelijke verplichting (2018). Klik hier
  • De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve. Inventarisatie bij middelgrote en kleine gemeenten (2019). Klik hier

 

Inzet hbo’er in de grote steden

De voorloper van de huidige pedagogisch beleidsmedewerker zijn ‘de hbo’ers op de groep’. Van 2012 tot 2015 zijn er in het kader van de Bestuursafspraken in de grootste 37 gemeenten (de G37) medewerkers op hbo-niveau ingezet als coach en als pedagogisch medewerker op de groep. Evaluatie hiernaar leverde de volgende resultaten op: De medewerkers op hbo-niveau zorgen voor een versterking van ouderbetrokkenheid, verbetering educatief-pedagogisch handelen en dragen in grote mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Daarnaast vormen zij een schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Per jaar minimaal 10 uur, per doelgroepkind in te zetten op de betreffende locatie. Anno 2021 is een gangbaar tarief voor de inzet van de pbm’er €40 per uur. Richtlijn voor bekostiging in 2022 is €400 per ve-kind dat meedraait in de groepen op januari 2022.

Op zoek naar meer informatie en inspiratie? In de kennisbank zijn verschillende handreikingen, verslagen en voorbeelden gebundeld.