Inzet pedagogische beleidsmedewerker

Sinds 1 januari 2022 hebben alle ve-locaties de wettelijke verplichting een pedagogische beleidsmedewerker in te zetten voor een kwaliteitsimpuls in de voorschoolse educatie. De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is een kansrijke maatregel, door onderzoek onderbouwd. De eerste resultaten zijn dan ook positief. Gemeenten en ve-aanbieders hebben een gezamenlijke taak in een goede uitrol van dit kwaliteitsbeleid.

Wat moet

Sinds januari 2022 zijn alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) in de voorschoolse educatie te zetten. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. De inzet van de pbm’er wordt gefinancierd via het GOAB. Dit besluit van 20 september 2019 is een aanvulling op de eerder genomen maatregel in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook daar is sinds 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang verplicht. Gemeenten en houders kunnen in samenspraak zelf bepalen of ze de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker ve en ko combineren of dat zij daar aparte functies van maken. De pbm’er in de voorschoolse educatie moet aan dezelfde kwalificatie-eisen voldoen als die in de kinderopvang. 

 

Weten wat werkt

Meerdere onderzoeken laten zien dat de inzet van een medewerker op hbo-niveau (de pedagogisch beleidsmedewerker) een positieve invloed heeft op de kwaliteit van voorschoolse educatie en daarmee op de ontwikkeling van doelgroeppeuters.

Invoering van de inzet pedagogisch beleidsmedewerker

In juni 2021 en april 2022 heeft onderzoeksconsortium Sardes, Oberon en Cebeon de balans opgemaakt en een tussentijds onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker. Deze peiling leverde een positief beeld op. De urenuitbreiding is voor gemeenten en ve-aanbieders een ingrijpende beleidsoperatie geweest. Desondanks is dit vrij goed verlopen. Nagenoeg alle gemeenten hebben de urenuitbreiding ingevoerd. Bijna de helft van zowel de gemeenten als de ve-aanbieders benoemt dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Per jaar minimaal 10 uur, per doelgroepkind in te zetten op de betreffende locatie. Anno 2021 is een gangbaar tarief voor de inzet van de pbm’er €40 per uur. Richtlijn voor bekostiging in 2022 is €400 per ve-kind dat meedraait in de groepen op januari 2022.

Op zoek naar meer informatie en inspiratie? In de kennisbank zijn verschillende handreikingen, verslagen en voorbeelden gebundeld.