Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

PACT voor kindcentra publiceerde een handreiking voor gemeenten: Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen. De kern van de handreiking is een dashboard waarin alle knoppen zijn opgenomen waaraan gedraaid kan worden om meer samenhang in lokale kindvoorzieningen te realiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee belangrijke vragen: waarom is het goed als gemeenten regie pakken in dit proces en hoe doe je dat?

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om lokaal meer samenhang te creeëren tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en (kindnabije) zorg. Gemeenten hebben immers een verbindende, faciliterende en stimulerende rol als het gaat om kindvoorzieningen. De handreiking gaat eerst in op verschillende argumenten voor het belang van gemeentelijke inzet voor een beter stelsel van kindvoorzieningen. Denk hierbij aan thema's als kansengelijkheid, brede talentontwikkeling, verbinding binnen het sociaal domein, inzet op preventie en efficiënt gebruik van onderwijs- en kinderopvanghuisvesting.

Daarnaast richt de handreiking zich op de vraag hoe gemeenten hun rol kunnen invullen. Gemeenten kunnen een de regie pakken, maar het is niet altijd duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Binnen de handreiking wordt uitgegaan regie als het organiseren, initiëren en faciliteren van een gezamenlijke agenda binnen een netwerk van gelijkwaardige partijen, waar men zich aan committeert, om gezamenlijk maatschappelijke waarde te creëren. Om de regierol op te kunnen pakken moet een gemeente hiervoor de kans krijgen, maar het vraagt ook om kennis van de inhoud en processen. Hiermee helpt de handreiking gemeenten op weg. Delen