Kansengelijkheid in het onderwijs: perspectieven en ervaringen van professionals

Hoe kijken professionals binnen het onderwijs naar kansengelijkheid? Wat kunnen zij doen om kansenongelijkheid tegen te gaan? En welke factoren spelen hierin een rol? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Het maakt uit waar je wieg staat’.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie kwalitatief onderzoek gedaan naar de perspectieven en ervaringen van (onderwijs)professionals die betrokken zijn bij VVE, primair- en voortgezet onderwijs.

Waar zit de kansenongelijkheid in de voor- en vroegscholen?

Naast de financiële middelen van ouders, spelen met name opvoedvaardigheden van ouders en het pedagogisch klimaat waarin kinderen opgroeien volgens de respondenten een rol in het bieden van ontwikkelingskansen, juist omdat kinderen in de leeftijdscategorie van de VVE de meeste tijd thuis doorbrengen.

Wat wordt er gedaan om kansengelijkheid te stimuleren/kansenongelijkheid te bestrijden? 

Volgens respondenten biedt de VVE ondersteuning op domeinen waarvoor in de opvoeding door ouders soms te weinig aandacht is, zoals de taal-, motorischeen sociaal-emotionele ontwikkeling. De respondenten zijn ervan overtuigd dat de VVE een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van kinderen, omdat er naast cognitieve ontwikkeling ook een veilige plek wordt geboden voor het kind om zich op sociaal vlak te ontwikkelen.

En wat kan beter?

Volgens de respondenten zou er meer aandacht moeten komen voor het betrekken van en samenwerken met ouders voor de ontwikkeling van hun kind, en het ondersteunen van ouders die het financieel moeilijk hebben. Verder wordt belangrijk geacht dat meer zorg wordt besteed aan de overgang van de VVE naar de basisschool, zodat kinderen uit de VVE daar een extra steuntje in de rug krijgen.

Lees het hele onderzoeksrapport hieronder, met daarin ook de perspectieven en ervaringen van professionals in het primair- en voortgezet onderwijs.Delen