Bestedingstermijn specifieke uitkering NP Onderwijs verlengd

Op vrijdag 25 februari 2022 heeft minister Wiersma een kamerbrief verzonden. Hierin laat hij onder andere weten dat de bestedingstermijn voor de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs met  twee jaar is verlengd. Dit geldt zowel voor scholen als gemeenten.

De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. De eindverantwoording van de inzet van de gemeentelijke middelen via Sisa is dus over 2025. Gemeenten krijgen het totaalbudget betaald in termijnen die los staan van de uitgaveverplichting. 

Verder gaat de minister in de brief, naar aanleiding van een beknopte reflectie op het NP Onderwijs tot nu toe, in op de verdeling van de middelen en op de overgang van het NP Onderwijs naar de maatregelen uit het coalitieakkoord. Tenslotte wordt gemeld dat in april 2022 een tweede brief zal volgen, samen met een tweede voortgangsrapportage van het programma. Hierin zal de focus liggen op de voortgang van de uitvoering van het programma en hoe de stand van zaken is wat betreft het welbevinden van leerlingen. Daarbij wordt ook ingegaan op een verkenning van manieren om het welbevinden van leerlingen beter en structureel te kunnen monitoren. Delen