Besluit urenuitbreiding en inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve

In oktober 2018 is het besluit omtrent de urenuitbreiding en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie (ve) gepubliceerd. Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie aangepast. Hieronder wordt toegelicht op welke onderdelen het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit wordt aangepast.

Vanaf 1 augustus 2020 geldt dat het ve-aanbod 960 uur moet bedragen, zodat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud is en tot het 4 jaar oud is (een periode van anderhalf jaar) tenminste 960 uur ve kan ontvangen. Een gemeente kan ook besluiten dat kinderen jonger dan 2,5 jaar ve ontvangen. Deze uren tellen niet mee voor de 960 uursnorm.

Pedagogisch beleidsmedewerker ve

Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van ve een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau). Deze pedagogisch beleidsmedewerker richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het beleid of de coaching van beroepskrachten ve. Het is mogelijk dat de pedagogisch beleidsmedewerker, naast het coachen, ook werkzaam is als beroepskracht ve. Er geldt een minimum aantal uren per jaar voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, te weten: het aantal doelgroepkinderen (in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar) dat ve ontvangt maal 10 uur. De aanbieder moet in het beleidsplan aangeven op welke wijze de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker ve wordt ingevuld en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van ve. Meer informatie hierover is onder andere terug te vinden op Kinderopvang-werkt.nlDelen