Staat van het Onderwijs 2023

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Belangrijke thema's waar de inspectie nader op in gaat in het rapport van 2023 zijn basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. Tenslotte geeft deze Staat verschillende aanwijzingen voor het hoe: ingrediënten om te werken aan de basisvaardigheden, gelijke kansen en goede ondersteuning van leraren.

In de Staat van het Onderwijs is aandacht voor de ontwikkelingen binnen alle typen onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Ook is er in het bijzonder aandacht voor het huidige onderwijsstelsel. Per onderwijstype identificeert de Inspectie zowel sterke punten als uitdagingen waar de komende tijd aandacht naartoe moet. Zo is de kwaliteit van hogescholen en universiteiten goed en stabiel en is in het mbo, hbo en wo het tekort aan leraren en docenten minder dringend dan in het funderend onderwijs. En terwijl de basisschoolleerlingen zich overwegend mentaal goed voelen, is dat op de middelbare school en in het vervolgonderwijs veel minder het geval.

In een reactie op het rapport hebben de ministers Dijkgraaff en Wiersma een kamerbrief geschreven. Hierin gaan zij in op de uitdagingen die de inspectie benoemt en de manier waarop daaraan gewerkt wordt. De aanpak is gestructureerd op drie hoofdlijnen: een betrokken overheid, een meerjarig perspectief en heldere doelen en goed toegerust professionals. In de brief lees je meer over wat het kabinet en de ministers hiervoor doen.  

 

Meer lezen? Download dan de Staat van het Onderwijs 2023 hier. Delen