Actueel

Verzamelbrief Kinderopvang december 202123 december 2021

Hierbij de link naar de Verzamelbrief kinderopvang, gepubliceerd op 16 december 2021. Onder de link ook een samenvatting. Er zijn enkele ontwikkelingen ook relevant voor VVE. In de samenvatting vooral de eerste en laatste bullet.

Verzamelbrief kinderopvang december 2021

 

Samenvatting

  • Flexibel toezicht vanaf 1-1-2022 (en invoering gemonitord in 2022/2023). Wel altijd toetsen op: op de aanwezigheid van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) en op de correcte inschrijving in het personenregister kinderopvang. Verder blijft de verplichting bestaan om te toetsen of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie indien hier sprake van is. Ook blijven GGD’en standaard toezien op de pedagogische kwaliteit vanwege het belang hiervan voor de algemene kwaliteit van de kinderopvang. De verdere invulling van het toezicht wordt lokaal in overleg tussen gemeenten en GGD-en vastgesteld. De flexibele inspectiewijze kan worden ingezet voor de jaarlijkse onderzoeken van kindercentra en gastouderbureaus. De flexibele inspectiewijze doet niet af aan de norm om alle locaties van kindercentra en gastouderbureaus jaarlijks te bezoeken.  
  • Tweetaligheid in kdv: De belangrijkste bevinding is dat er geen negatieve effecten gevonden zijn van het meertalige (Engelse) taalaanbod op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De taalvaardigheid van kinderen neemt toe in beide aangeboden talen. In geen enkel geval hing meer aanbod in de ene taal samen met een minder sterke groei in de andere taal. Het taalaanbod op de opvang doet ertoe, maar speelt bij de taalontwikkeling van het jonge kind een minder grote rol dan het taalaanbod thuis. Besluit om structureel meertaligheid mogelijk te maken ligt bij volgend kabinet want paar vragen nog niet beantwoord.
  • Intensivering toezicht gastouders. Eens per 3 jaar minimaal. Hiervoor extra middelen (waren al gegaan) naar gemeente.
  • Mogelijkheden aanpakken arbeidsmarktkrapte. Naast meer inzetten pm’ers in opleiding (ipv 33% 50% voor periode 6 mnd vanaf 1 jan) bijv deeltijdfactor verhogen en combibanen.
  • Interbestuurlijk toezicht: anders verlopen in 2020 ivm corona. Wat betreft ve: wel 50% gecontroleerd. In 2020 is bij 41% van de onderzoeken bij ve-locaties één of meer tekortkomingen geconstateerd. De meeste overtredingen betreffen de beschrijving van de wijze waarop de urenuitbreiding ve wordt gerealiseerd in het pedagogisch beleidsplan. IvhO geeft aan dat het herstel bij deze overtreding wel erg hoog is. En uit onderzoek GOAB implementatie blijkt dat het goed gaat.

 

Deel deze pagina: