Wie doet wat

Toezicht door de GGD, respectievelijk Inspectie van het Onderwijs

De GGD inspecteert jaarlijks, onaangekondigd elke dagopvang, buitenschoolse opvang en elk gastouderbureau, evenals een selectie van de gastouders. De GGD houdt rekening met eerdere ervaringen. Als een opvanglocatie het in het verleden goed deed, dan wordt deze het jaar daarop minder intensief geïnspecteerd. De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport en publiceert het op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. De ondernemer is verplicht het rapport met de oudercommissie te bespreken en ook op de eigen website van de opvang te plaatsen. In het inspectierapport geeft de GGD een advies aan de gemeente om al dan niet te handhaven. Wanneer een ondernemer niet voldoet aan de regels kan de gemeente besluiten tot het nemen van maatregelen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kinderopvang en op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voert interbestuurlijk toezicht uit op de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten in het kader van de wet- en regelgeving kinderopvang. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de tweedelijns inspectie van de kinderopvang. Dit houdt in dat zij het toezicht door de GGD en de handhaving door de gemeente controleert. De onderwijsinspectie vormt een oordeel op basis van de jaarverslagen van de gemeente en heeft een signalerende functie richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.