Wie doet wat

Toezicht door de GGD, respectievelijk Inspectie van het Onderwijs

De GGD inspecteert elk jaar, onaangekondigd elke dagopvang, buitenschoolse opvang en elk gastouderbureau, en een selectie van de gastouders. De GGD houdt rekening met eerdere ervaringen. Als een opvanglocatie het in het verleden goed deed, dan wordt ze het jaar daarop minder intensief geïnspecteerd. De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport en publiceert het op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. De ondernemer is verplicht het rapport met de oudercommissie te bespreken en op de website van de opvang te plaatsen. In het inspectierapport geeft de GGD een advies aan de gemeente om al dan niet te handhaven. Als een ondernemer niet voldoet aan de regels kan de gemeente besluiten tot het nemen van maatregelen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kinderopvang en op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voert interbestuurlijk toezicht uit op de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten in het kader van de wet- en regelgeving kinderopvang. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de tweedelijns inspectie van de kinderopvang. Dit houdt in dat zij het toezicht door de GGD en de handhaving door de gemeente controleert. De onderwijsinspectie vormt een oordeel op basis van de jaarverslagen van de gemeente en heeft een signalerende functie richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspectie voert ook regelmatig themaonderzoeken uit, de meest recente was het onderzoek naar de LEA.D e inspectie heeft onderzocht hoe gemeenten uitvoering geven aan de wettelijke eis dat er jaarlijks overleg moet zijn met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating. Dit overleg staat in de praktijk bekend als het overleg over de Lokale Educatieve Agenda ofwel LEA- overleg.

De betrokken partijen geven deels gevolg aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het overleg. De gehoopte kwaliteitsdialoog met bijbehorende afspraken en meetbare doelen komt moeizaam tot stand.

Download 'Themaonderzoek Doelbereik Lokale Educatieve Agenda' 

Het rapport ‘Doelbereik lokale educatieve agenda.’ is tegelijk met een rapport over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en over een herijking van het toezicht vve en kinderopvang openbaar gemaakt. De inspectie pleit naar aanleiding van deze rapporten voor meer aandacht voor het inlopen en voorkomen van onderwijsachterstanden.

 

Meting vve 2019 kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie

De inspectie heeft de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in beeld gebracht. Vve is bedoeld om kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstanden een goed start te geven in groep 3.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) moet kinderen met achterstanden helpen om deze in te lopen en dient tevens te voorkomen dat onderwijsachterstanden ontstaan. De inspectie onderzocht de kwaliteit van de vve. In het rapport Meting vve 2019 constateren we dat de kwaliteit op orde is, maar ook dat er ruimte is voor verbetering. We zien dat sommige voor- en vroegscholen een hogere kwaliteit bieden dan andere. Een sterke verbetercultuur en doelgericht sturen op kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Het is aan gemeenten, houders van kinderopvang en schoolbesturen om ervoor te zorgen dat deze kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. Door de inspectie is onderzoek gedaan naar wat deze spelers doen en hoe zij samenwerken. In het rapport Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen wordt geconstateerd dat gemeenten over het algemeen hun wettelijke taken op het terrein van toezicht en handhaving kinderopvang en vve naar behoren uitvoeren. Uitzondering hierop vormt het maken van resultaatafspraken rond vroegschoolse educatie.

Download 'Kwaliteit vve educatie in Nederland Rapport meting vve 2019' 1/2

What do you want to do ?
New mail