Uitwerking Interbestuurlijk toezichtskader VVE en LEA

Op 1 mei publiceerde het Rijk de Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea. De uitwerking bevat aanwijzingen voor gemeenten met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom het onderwijsachterstandenbeleid, segregatie en integratie.

De regeling voorziet in een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om jaarlijks informatie te verstrekken over de uitvoering van een aantal taken op het terrein van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet voorgezet onderwijs 2020 (WVO). Deze verantwoording heeft als doel de minister te informeren over de uitvoering van deze taken door de gemeente. Deze verantwoording kan tevens worden gebruikt voor de verantwoording aan de gemeenteraad.

Vanuit deze wetgeving heeft de gemeente de taak om minimaal eens per jaar te overleggen met schoolbesturen van het funderend onderwijs en houders van kinderopvangvoorzieningen. Het doel hiervan is om gezamenlijk afspraken te maken over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en het afstemmen van de inschrijvings- en toelatingsprocedures. Het is de bedoeling dat deze afspraken zoveel mogelijk meetbare doelen bevatten.

Zo moet het College de minister informatie verstrekken over het gerealiseerde aanbod van voorschoolse kindplaatsen, het aantal geïndiceerde kinderen en het gebruik van voorschoolse educatie door deze groep. Ook moet worden gemeld of er overleg is geweest en afspraken zijn gemaakt over zaken als de doelgroepdefinitie, toeleiding en de doorgaande lijn.

De informatie dient verstrekt te worden op uiterlijk 1 april van elk kalenderjaar. Meer informatie vind je hier.

Delen