Verhogen van voorschoolse educatie kwaliteit

In Nederland is de pedagogische kwaliteit over het algemeen goed: we weten uit onderzoek dat de kinderopvang zorgt voor veilige en pedagogisch verantwoorde opvang. Het werken aan educatieve kwaliteit, door opvang te beiden waar kinderen spelend leren in interactie met pedagogisch medewerkers en andere kinderen, blijkt lastiger. In deze handreiking wordt ingegaan op het begrip educatieve kwaliteit: wat verstaan we hieronder en hoe kunnen we het stimuleren? Ook ligt de focus op wat de gemeente op dit vlak kan betekenen voor de kinderopvangorganisaties.

Waar we het bij de pedagogische kwaliteit hebben over veilig en vertrouwd, hebben we het bij de educatieve kwaliteit over stimulerend en uitdagend. Pedagogisch medewerkers prikkelen kinderen, hebben gesprekjes waarbij kinderen echt aan het denken worden gezet en begeleiden kleine groepjes kinderen bij het spelend leren. Dit vraagt nogal wat van de professionals in de kinderopvang: er zijn deskundige en vaardige pedagogisch medewerkers nodig, die worden ondersteund door een pedagogisch beleidsmedewerker en een manager om systematisch een ontwikkelingsstimulerend aanbod te ontwikkelen.

Als gemeente inzetten op educatieve kwaliteit

Er is dan ook meer aandacht nodig voor de educatieve kwaliteit van voorschoolse educatie, bepleit het GOAB-consortium. We weten namelijk uit onderzoek dat juist de educatieve kwaliteit is belangrijk voor de effectiviteit van voorschoolse educatie, in het bijzonder voor doelgroepkinderen. Werken aan educatieve kwaliteit is echter een lastige opgave maar het is zeker niet onmogelijk. Gemeentelijke aansturing op vorm en inhoud van het ve-aanbod kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren, zo zien we in gemeenten waarin al gezamenlijk aan versterking van het aanbod wordt gewerkt. Deze handreiking dient als inspiratie voor gemeenten om de educatieve kwaliteit gemeentelijke aandacht te geven.


Downloads


Delen