Wat werkt in VVE? Bevindingen uit recente literatuur

In gemeenten met een kwaliteitsgedreven VVE-beleid leveren de VVE-locaties vaak betere kwaliteit. Deze gemeenten voeren een sterke regierol en hebben een doordacht systeem van aanvullende kwaliteitseisen. De ontwikkeling van een effectief VVE-beleid vraagt om het maken van keuzes. Het is belangrijk om na te denken over de kwaliteit en om samen met de partners na te denken over de koers die je wil varen. Het ondersteuningstraject GOAB heeft een factsheet gemaakt om hierbij te ondersteunen: Wat werkt in VVE?

Het ondersteuningstraject heeft vele onderzoeken die over de kwaliteit en opbrengsten van VVE gaan bij elkaar gebracht en gekeken naar de waarde van deze onderzoeken. Elk onderzoek geeft immers ideeën en aanwijzingen om keuzes in het VVE-beleid te funderen, maar het ene onderzoek is sterker in bewijsvoering dan de ander. De factoren zijn op verschillende niveaus ingedeeld en op een rij gezet van kind tot en met de gemeente. 

Wat opvalt in deze factsheet

Als je Wat werkt in VVE? bekijkt zal het je opvallen dat een aantal zaken eruit springen:

  • Kinderen uit gezinnen met een grotere achterstand (lage sociaal-economische status, lage opleiding en niet-westerse achtergrond) profiteren meer van VVE dan andere kinderen.
  • Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van kinderen is effectief.
  • Professionalisering en bijscholing van beroepskrachten draagt bij aan een hogere educatieve kwaliteit  (o.m. faciliteren en actief stimuleren van leren en ontwikkeling , feedback geven op gedrag van kinderen).
  • Een hogere educatieve kwaliteit  hangt vervolgens samen met betere kinduitkomsten.

Onderlegger voor VVE-beleid

Deze factsheet kan in een werkgroep worden besproken of worden benut bij de resultaatafspraken. Er zijn nadrukkelijk geen conclusies getrokken over wat u wel moet doen of vooral beter kunt laten. Het overzicht is bedoeld als onderlegger voor VVE-beleid; het geeft input voor kritische gesprekken over de verbetering van de kwaliteit en bronnen ter ondersteuning van het maken van keuzes.Delen