Starterskit

Op goab.eu is alle informatie te vinden voor beleidsambtenaren (en samenwerkingspartners) die in hun gemeenten onderwijsachterstandenbeleid vormgeven. In de starterskit hebben we de belangrijkste informatie samengevoegd voor iedereen die voor het eerst GOAB-middelen heeft ontvangen of voor ambtenaren die voor het met dit dossier te maken krijgen. 

 

Wat moet?

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) is er op gericht om onderwijskansen te vergroten. Gemeenten doen dat niet alleen maar samen met de educatieve partners, ook schoolbesturen ontvangen onderwijsachterstandsmiddelen. Het GOAB-budget wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de achterstandsscores van de gemeenten twee en drie jaar eerder. In september ontvangen gemeenten de voorlopige beschikking van het jaar erop en de definitieve beschikking van het lopende jaar. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd.

Gemeente hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor een voldoende gespreid en kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie voor peuters van 2,5 – 4 jaar oud. In dit besluit zijn de bepalingen opgenomen waaraan dit aanbod moet voldoen: 

  • Vanaf 1 augustus 2020 moet het ve-aanbod 960 uur bedragen, zodat een kind vanaf de dag dat het 2,5 jaar oud is en tot het 4 jaar oud is (een periode van anderhalf jaar) tenminste 960 uur ve kan ontvangen.
  • Vanaf 1 januari 2022 dient een kindcentrum voor de verhoging van de kwaliteit van ve een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten (op hbo werk- en denkniveau)

     

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en op de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten voor de kinderopvang. Het Toezicht op de kwaliteit van VVE bestaat uit het voorschoolse deel, het vroegschoolse deel en de taken van gemeenten ten aanzien van VVE. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt het Onderzoekskader 2017 versie 1 juli 2018 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (zie bijlage 5 van het document). 

 

 

 

Inhoud: belangrijke thema's goab

Ter ondersteuning aan de uitvoering van de belangrijke GOAB-onderdelen heeft het consortium een aantal handreikingen gemaakt.

Doelgroepdefinitie: om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een verrijkt (taal)aanbod in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) stelt iedere gemeente een doelgroepdefinitie vast. 

Overzicht Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur. 

De factsheet Gemeentelijk ouderbeleid: de factsheet is gemaakt voor gemeenten die het ouderbeleid willen actualiseren op basis van wetenschappelijke kennis over ouderbetrokkenheid. Het kan gebruikt worden om samen met partners uit het onderwijsachterstandenbeleid (nieuwe) ambities vast te stellen. Het is geen handreiking, gemeenten kiezen zelf op welke manier zij de inzichten die in deze factsheet staan, kunnen verwerken in hun beleid.

Urenuitbreiding naar 960 uur: de handreiking biedt gemeenten handvatten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van VE-uren voor te bereiden.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve voor nog betere voorschoolse educatie: de handreiking biedt gemeenten ondersteuning bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie.

Handreiking Schakelklassen-zomer-weekendscholen en onderwijstijdverlening: De informatie in deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen. 

Brochure Inzet GOAB-middelen 2019-2022: Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen die gaan over de verantwoording van de GOAB-middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. 

Brochure Meten van resultaatafspraken VVE: Deze brochure geeft handvatten voor een koppeling tussen resultaatafspraken en toets- en observatiesystemen en de organisatie van gegevensverzameling. 

Toelichting definitieve beschikking GOAB 2020 en voorlopige beschikking GOAB 2021: Gemeenten hebben de definitieve beschikking 2020 en voorlopige beschikking 2021 inzake het GOAB-budget ontvangen. 

Brochure Verhogen van voorschoolse educatieve kwaliteit op de GOAB agenda: in de brochure gaan we in op het begrip educatieve kwaliteit en hoe we het kunnen stimuleren. Ook ligt de focus op wat de gemeente daarin kan betekenen voor de kinderopvangorganisaties.

Inspiratieboek baby's en dreumesen: deze brochure voor gemeenten beschrijft de mogelijkheden om vanuit het GOAB beleid bij te dragen aan sterk ontwikkelingsgericht aanbod voor 0-2,5 jarigen en hun ouders.

Handreiking Tips voor inrichten van een GOAB-monitor: Met deze handreiking helpen wij beleidsambtenaren OAB om een goede monitor op te zetten, te bedenken welke indicatoren hierbij belangrijk zijn of om de juiste bronnen te vinden voor de gekozen indicatoren.

Handreiking Op Koers met NP Onderwijs: de handreiking 'Op Koers met NP Onderwijs' is een hulpmiddel voor gemeenten voor. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het NP Onderwijs door te zorgen voor een samenspel tussen de verschillende uitvoerende partijen.

Format voor een Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid: Op verzoek van gemeenten biedt het GOAB ondersteuningstraject hierbij een format aan voor een OAB- beleidsplan. Het format heeft als doel houvast en inspiratie te bieden bij het schrijven van een beleidsplan.

 

Ondersteuning? 

GOAB organiseert regionale Kenniskringen. De Kenniskringen zijn bedoeld voor goab-ambtenaren. Drie keer per jaar komen de Kenniskringen bij elkaar. Om aan te sluiten kunt u mailen naar de betreffende Kenniskringleider. 

Daarnaast worden Starterslabs georganiseerd. De datum van het eerst volgende Starterslab wordt binnenkort bekend gemaakt en wordt georganiseerd voor kleinere gemeenten die voor het eerst GOAB-middelen krijgen en/of voor het eerst GOA-beleid gaan maken. 

Voor individueel advies kunt u ook contact opnemen met uw kenniskringleider.