Mogen GOA-middelen aan ambtelijke uren worden besteed en welke richtlijnen zijn hiervoor?

Ja, GOA-middelen mogen ook aan ambtelijke uren worden besteed. Daar is vanuit het Rijk geen percentage voor gegeven. De uiteindelijke goedkeuring van de besteding ligt bij de accountant van de gemeente, dus stem eventueel van tevoren deze besteding af met de accountant.

Er zijn drie inhoudelijke onderdelen waar de GOA-middelen aan mogen worden uitgegeven: Dit zijn voorschoolse educatie, activiteiten voor leerlingen en afspraken rond voor- en vroegschoolse educatie. De belangrijkste vuistregel is dat de financiering van de verplichte onderdelen voorop staat. Dit zijn de 960 uur ve, de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker en de resultaatafspraken. Daarna is het mogelijk om middelen uit te geven aan andere OAB-zaken. Waarbij ook inhuur of ambtelijke capaciteit er een van is.

Meer informatie over de inzet van de middelen vind je in deze brochure van het GOAB-consortium.