Over het project

Ondersteuningstraject GOAB: Kansen voor kinderen

Najaar 2017 is het nieuwe ondersteuningstraject GOAB van start gegaan. Oberon, Sardes en CED-groep voeren dit traject uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). Sindsdien hebben wij met gemeenten gewerkt aan Kansen voor kinderen en blijven wij ons onverminderd inzetten voor een wezenlijke kwaliteitsslag van het GOAB.

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan. Dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.

Met het ondersteuningstraject willen we opnieuw een kwaliteitsimpuls geven aan GOAB. Ook verbinden we het GOAB met aanpalende beleidsthema’s, zoals harmonisatie voorschoolse voorzieningen, zorgstructuur, IKC-ontwikkeling, aansluiting PO-VO en gelijke kansen in het onderwijs. Het aanbod van het ondersteuningstracjet is afgestemd op de scan.

 

Wat kunt u verwachten van ons?

  • Participeren: zes kenniskringen verspreid over Nederland, en een kenniskring voor de G37
  • Kennis verwerven: een actuele website met veel informatie, handreikingen over nieuwe thema’s. Inzichten benutten uit de wetenschap en zorgen voor uitwisseling met het beleidsveld
  • Oefenen: werklab voor starters (nieuw in de VVE)
  • Ontdekken en ontwikkelen: voorlopers kenniskring, themabijeenkomsten
  • De kunst afkijken: het delen van good practices en bestaande handreikingen

     

Deze website verbindt de verschillende onderdelen van dit ondersteuningstraject door bijeenkomsten aan te kondigen en op terug te blikken, u op de hoogte te houden van actualiteiten en achtergrondinformatie, verspreiden van praktische handreikingen en vooral om informatie te delen. Zodat we kunnen voortbouwen op goede voorbeelden en ons laten inspireren door nieuwe inzichten.  

 

Publicaties consortium

Ter ondersteuning aan de uitvoering van de belangrijke GOAB-onderdelen heeft het consortium een aantal handreikingen gemaakt.

Doelgroepdefinitie: om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor een verrijkt (taal)aanbod in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) stelt iedere gemeente een doelgroepdefinitie vast. 

Overzicht Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur. 

De factsheet Gemeentelijk ouderbeleid is gemaakt voor gemeenten die het ouderbeleid willen actualiseren op basis van wetenschappelijke kennis over ouderbetrokkenheid. Het kan gebruikt worden om samen met partners uit het onderwijsachterstandenbeleid (nieuwe) ambities vast te stellen. Het is geen handreiking, gemeenten kiezen zelf op welke manier zij de inzichten die in deze factsheet staan, kunnen verwerken in hun beleid.

Brochure Meten van resultaatafspraken VVE: Deze brochure geeft handvatten voor een koppeling tussen resultaatafspraken en toets- en observatiesystemen en de organisatie van gegevensverzameling. 

Handreiking urenuitbreiding naar 960 uur: de handreiking biedt gemeenten handvatten om samen met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding van VE-uren voor te bereiden.

Handreiking Schakelklassen-zomer-weekendscholen en onderwijstijdverlening: De informatie in deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen.   

Handreiking Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve voor nog betere voorschoolse educatie: de handreiking biedt gemeenten ondersteuning bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie.

Handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen: de handreiking helpt gemeenten en partners bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

Verslag Expertmeeting aandacht voor de mogelijkheden en belemmeringen voor ve bij 0 tot 2,5-jarigen: het verslag van de expertmeeting van 10 juni 2020 geeft inzicht in de mogelijkheden en de belemmeringen voor voorschoolse educatie voor de leeftijdsgroep 0 – 2,5 jarigen. 

Verslag Expertmeeting oab in het onderwijs: het verslag van de expertmeeting van 3 december 2020 geeft inzicht in hoe successen in OAB in het onderwijs te behalen zijn.

Brochure Verhogen van voorschoolse educatieve kwaliteit op de GOAB agenda: in de brochure gaan we in op het begrip educatieve kwaliteit en hoe we het kunnen stimuleren. Ook ligt de focus op wat de gemeente daarin kan betekenen voor de kinderopvangorganisaties.

Samenvatting kennisbijeenkomst ouderbetrokkenheid in de kinderopvang: de samenvatting biedt inspiratie n.a.v. de kennisbijeenkomst van 1 april 2021 en biedt de gemeente handvatten voor een succesvol ouderbeleid.

Brochure Inzet GOAB-middelen 2019-2022: Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen die gaan over de verantwoording van de GOAB-middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. 

Inspiratieboek baby's en dreumesen: deze brochure voor gemeenten beschrijft de mogelijkheden om vanuit het GOAB beleid bij te dragen aan sterk ontwikkelingsgericht aanbod voor 0-2,5 jarigen en hun ouders.
 

Handreiking Tips voor inrichten van een GOAB-monitor: Met deze handreiking helpen wij beleidsambtenaren OAB om een goede monitor op te zetten, te bedenken welke indicatoren hierbij belangrijk zijn of om de juiste bronnen te vinden voor de gekozen indicatoren.

Inspiratiegids: 'Samenwerken aan OAB in het onderwijs': de publicatie 'Samenwerken aan OAB in het onderwijs' is een inspiratiegids voor gemeenten voor productieve samenwerking met het onderwijs, is verschenen

Handreiking Op Koers met NP Onderwijs: de handreiking 'Op Koers met NP Onderwijs' is een hulpmiddel voor gemeenten. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het NP Onderwijs door te zorgen voor een samenspel tussen de verschillende uitvoerende partijen.

Format voor een Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid: Op verzoek van gemeenten biedt het GOAB ondersteuningstraject hierbij een format aan voor een OAB- beleidsplan. Het format heeft als doel houvast en inspiratie te bieden bij het schrijven van een beleidsplan.