Onderzoek

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzocht in welke mate waarin gemeenten hun kwaliteitszorg op orde hebben. Zij concludeerde in de bestandsopname van 2013 over alle OAB-gemeenten dat in de meeste gemeenten een gericht ouderbeleid mist. Ook bij de voor- en vroegscholen zijn veel mogelijkheden tot verbeteringen genoemd op dit punt. Het ouderbeleid is te weinig gericht op de ouders van doelgroepkinderen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het betrekken van ouders bij vve ontzettend belangrijk is, worden ouders weinig gestimuleerd om thuis met hun kind te spelen en te lezen. Op veel locaties participeren ouders nauwelijks in de activiteiten.
Eind 2016 was er in de grote gemeenten het ouderbeleid al wel veel verbeterd, maar ook hier liggen punten voor verbetering. Dit is terug te lezen in de eindmonitor van de inspectie over de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in het VVE-beleid en de uitvoering ervan in de G37. Uit dit rapport blijkt dat in 22 procent van de gemeenten nog steeds verbeteringen mogelijk zijn. De meeste van deze gemeenten hebben geen analyse van de ouderpopulatie gemaakt. Bovendien ontbreken in deze gemeenten vaak concrete doelen en afspraken over het ouderbeleid. Aan de andere kant vermeldt de inspectie ook het positieve resultaat dat ook ruim de helft van de gemeenten een ‘voorbeeld voor anderen’ is als het gaat om ouderbeleid. Deze gemeenten hebben het educatief partnerschap met de ouders uitgewerkt en inhoud gegeven. Wat het ouderbeleid betreft kunnen de G37 dus nog van elkaar leren.

In de rapportage van Oberon, een ‘Inventarisatie en analyse bestuur afspraken VVE G37 ‘komt het volgende beeld naar voren: de voor de locaties benoemde ambities zijn over het algemeen voldoende behaald. Over het totaal aantal afspraken over het aspect ouders (37 maal 7= 259) is 31% van de afspraken ruim behaald is en 11% niet behaald (onvoldoende scores op de locaties in de steekproef).

Ouders betrekken
Een leerkracht heeft aan de kennisrotonde van NRO de vraag voorgelegd: Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten? De kennisrotonde vertaalt dat wat we weten over wat werkt in het onderwijs naar de praktijk. Het rapport gaat in op hoe educatief partnerschap een goede insteek kan bieden om de wederzijdse betrokkenheid van school en ouders te versterken.

De Staat van de ouder 2017: Wat vinden ouders van het onderwijs aan hun kind?
Ouders & Onderwijs heeft ouders bevraagd over vijf relevante thema’s zijn ouders door middel van een enquête en veertig groepsgesprekken over hun ervaringen, hun meningen, hun ideeën over hoe het (nog) beter kan en over de rol die ze voor zichzelf zien in het onderwijs van hun kind. De Staat van de ouder is een beeld van de onderwijswereld vanuit de ouders. ‘Betrokkenheid’, ‘participatie’ en ‘verantwoordelijkheid’ zijn woorden die hierin regelmatig terugkeren.

Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur
Stichting Lezen geeft met deze studie geeft een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is. Specifiek wordt gekeken naar gezinnen waarvan de ouder(s) weinig opleiding heeft (hebben), niet of nauwelijks participeren op de arbeidsmarkt, laagtaalvaardig zijn en/of laaggeletterd zijn in de Nederlandse taal. Klik hier voor meer informatie over leesbevordering.