Onderzoek

Het belang van betrokken ouders bij de schoolloopbaan van kinderen is door veel onderzoekers in beeld gebracht. Deze studies kunnen bijdragen aan het maken van keuzes in het gemeentelijk beleid gericht op samenwerken met ouders in het GOAB. We hebben een aantal recente studies in onderstaande tekst op een rij gezet.

 

Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs - een overzicht: juni 2020

De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit blijkt overduidelijk uit verschillende onderzoeken. Ook is er informatie over wat ouders kunnen doen om die ontwikkeling te stimuleren. Minder duidelijk is hoe we ouders kunnen helpen hun betrokkenheid te vergroten. Maar er zijn wel een aantal voorbeelden van succesvolle interventies. 

Bekijk het thematisch overzicht ouderbetrokkenheid op de website van NRO.

 

Korte en lange termijn effecten van ouder-kindprogramma’s in de VVE

Wat zijn de effecten van ouder-kindprogramma's op de beginnende geletterdheid van kinderen? Deze meta-analyse laat zien dat programma's op korte termijn positieve effecten kunnen opleveren op verschillende aspecten van de ontluikende geletterdheid. Op de langere termijn lijken de effecten uit te doven en niet alle programma’s zijn even effectief. Verder hebben programma’s met een gericht en afgebakend aanbod het meest effect. Programma’s waarin gedifferentieerd kan worden en afgestemd op behoeften van ouders, hebben gemiddeld grote effecten op de geletterdheid van kinderen. Er bleken weinig programma’s te zijn waarin die mogelijkheid tot differentiatie werd geboden.

Het onderzoeksrapport is hier te bekijken.

 

De Staat van de ouder 2020: Passend onderwijs

In de Staat van de Ouder 2020 wordt gekeken naar passend onderwijs in de praktijk, vanuit het perspectief van ouders. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ouders ontevreden is over het passend onderwijs dat wordt geboden. Ouders lopen regelmatig tegen negatieve ervaringen aan en worden te weinig betrokken in het proces. Het onderwijs is te vaak niet passend. En er is ook een dalende onderwijskwaliteit. De negatieve spiraal wordt versterkt door overvolle klassen, prestatiedruk, het lerarentekort en de werkdruk. 

Het toezicht en de handhaving op de afspraken en regels waar scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich aan moeten houden zijn niet helder. Ouders weten precies wat goed is voor hun kind, maar raken in het stelsel op de achtergrond en hebben te weinig zeggenschap en invloed. Dit kan anders. Lees in Staat van de Ouder 2020 hoe Ouders & Onderwijs dat voor zich ziet. 

De Staat van de ouder 2019 geeft een beeld van de onderwijswereld vanuit de ouders. 

 

Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur

Stichting Lezen geeft in deze studie een beeld van het leesklimaat thuis en van de potentie van leesbevorderingsinterventies in gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar) waar een stimulerende leesopvoeding niet vanzelfsprekend is. Specifiek wordt gekeken naar gezinnen waarvan de ouders weinig opleiding hebben, niet of nauwelijks participeren op de arbeidsmarkt, laagtaalvaardig en/of laaggeletterd zijn in de Nederlandse taal. Klik hier voor meer informatie over leesbevordering. 

 

Hogere opbrengsten Educatieve Ouderprogramma’s

“In de literatuur blijkt er behoorlijk grote consensus over ‘wat’ (doelgroep)ouders zouden moeten doen (‘een meer geletterde thuisomgeving’), maar minder aandacht is uitgegaan naar ‘hoe’ deze ouders tot ander gedrag kunnen worden aangezet.”  In een bevindingennotitie van het HOE project, Vinci 2019, worden op basis van literatuuronderzoek en consultatiegesprekken een aantal aanbevelingen gedestilleerd: beter afstemmen op de doelgroep, het zorgvuldig verbinding maken met de ouders, korte stimulerende activiteiten bieden, aansluitend bij de dagelijkse praktijk, huisbezoeken, en aanbod en ondersteuning in de eigen taal.

 

Early Yearsblog

In deze reeks zijn een aantal artikelen verschenen over ouderbetrokkenheid. De Early Yearsblogs vormen een platform voor professionals waar praktijk, onderzoek en innovatie met elkaar zijn verbonden. De blogs bieden ook beleidsambtenaren gefundeerde kennis over onder andere ouderbetrokkenheid.