Hulpmiddelen

Hoe pak je een goed afgestemd gemeentelijk ouderbeleid aan dat bijdraagt aan een stimulerende (leer)omgeving thuis? In iedere gemeente zijn er allerlei activiteiten voor ouders. Peuterspeelzalen, scholen, welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en andere partijen hebben ieder een eigen insteek om ouders te betrekken. Gemeenten streven naar een dekkend activiteitenaanbod, waarbij instellingen gezamenlijk werken aan een doorgaande lijn in ouderbeleid, zodat de verschillende gemeentelijke taken die betrekking hebben op ouders in samenhang worden uitgevoerd. Bij het aanscherpen, verbeteren en toekomstgericht maken van ouderbeleid, kunnen gemeenten wel wat ondersteuning gebruiken. Er zijn inmiddels veel instanties die gemeenten kunnen helpen bij het maken van een plan om tot een goed ouderbeleid te komen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het organiseren van gemeentelijke bijeenkomsten, het opzetten van ouderpanels of het uitvoeren van ouderscans.

In onderstaande dia zijn verschillende ambitieniveaus aangegeven: in een themabijeenkomst Rol van de gemeente bij ouderbeleid heeft het consortium met gemeenten gesproken over de gemeentelijke aanpak.

Peuters dia ambitieniveaus

 

Factsheet Gemeentelijk ouderbeleid

De factsheet Gemeentelijk ouderbeleid is gemaakt voor gemeenten die het ouderbeleid willen actualiseren op basis van wetenschappelijke kennis over ouderbetrokkenheid. Het kan gebruikt worden om samen met partners uit het onderwijsachterstandenbeleid (nieuwe) ambities vast te stellen. Het is geen handreiking, gemeenten kiezen zelf op welke manier zij de inzichten die in deze factsheet staan, kunnen verwerken in hun beleid.
Gemeenten hebben vooral te maken met ouderbeleid in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), mede omdat de Inspectie van het Onderwijs verwacht dat zij op dat gebied beleid ontwikkelen. Daarom richt deze factsheet zich in de eerste plaats op ouderbeleid in de voor- en vroegschool. Voor gemeenten die verder reikende ambities hebben, staan er ook inzichten in die voor ouderbeleid in het primair en voortgezet onderwijs van belang zijn.

 

Ouderwijs.net 

Ouderwijs.net is een platform voor professionals in het po en vo. Het biedt inspiratie, ervaring en expertise voor de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Met een scan, instrumenten, praktijkvoorbeelden en literatuur kunnen scholen de relatie met ouders in kaart brengen en versterken. Ouderwijs.net focust vooral op het versterken van vaardigheden van ouders als het gaat om de taalontwikkeling van de kinderen.

Ouderwijs.net wil de beschikbare informatie over het samenwerken met ouders toegankelijk en vindbaar maken voor het onderwijs.