Hulpmiddelen

Hoe pak je een goed afgestemd gemeentelijk ouderbeleid aan dat bijdraagt aan een stimulerende (leer)omgeving thuis? In iedere gemeente zijn er allerlei activiteiten voor ouders. Peuterspeelzalen, scholen, welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en andere partijen hebben ieder een eigen insteek om ouders te betrekken. Gemeenten streven naar een dekkend activiteitenaanbod, waarbij  instellingen gezamenlijk werken aan een doorgaande lijn in ouderbeleid, zodat de verschillende gemeentelijke taken die betrekking hebben op ouders in samenhang worden uitgevoerd. Bij het aanscherpen, verbeteren en toekomstgericht maken van ouderbeleid, kunnen gemeenten wel enige ondersteuning gebruiken. Er zijn inmiddels veel instanties die gemeenten kunnen helpen bij maken van een plan om tot een goed ouderbeleid te komen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het organiseren van gemeentelijke bijeenkomsten, het opzetten van ouderpanels of het doen van ouderscans.

Ouderbetrokkenheid op de LEA
Om ouders breed onder de aandacht te krijgen is het belangrijk om ouders als een van de thema’s op de LEA te plaatsen. Oberon heeft een discussiestuk voor de LEA, een factsheet en een beleidsbox ontwikkeld. Hiermee kunt u het thema ouderbetrokkenheid vanuit een gezamenlijke visie verkennen en er afspraken over maken.


Ouderbetrokkenheid bij VVE

OCW heeft opdracht gegeven tot het maken van handreikingen voor gemeenten, waarin deze mogelijkheden en een stappenplan zijn opgenomen. De titels luiden: ‘En nu… de ouders: Werken aan een samenhangend ouderbeleid voor VVE 0-4 jaar' en ‘Samen sterk: Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen'. In de handreikingen wordt uitgegaan van de kracht van ouders en wordt benadrukt dat het van belang is om aan te sluiten bij wat ouders al kunnen en weten. Vanuit dat uitgangspunt kunnen gemeenten er samen met lokale partners voor zorgen dat alle kinderen tussen de nul en vier jaar optimale ontwikkelingskansen krijgen, want daar gaat het uiteindelijk om.
 
Kieswijzer programma’s ouderbetrokkenheid
Sardes ontwikkelde een Kieswijzer programma’s en methodieken ouderbetrokkenheid (0 – 6 jaar). Deze kieswijzer geeft u een snel overzicht van de beschikbare programma’s.

Overzichtprogramma-aanbod in Nederland gericht op leesbevordering voor laagopgeleide /laaggeletterde ouders
In dit overzichtsschema staan methodieken en aanpakken die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de criteria: leesbevordering en laaggeletterde ouders.  Na een algemeen schema volgen STAP-programma’s en daarna VVE-methodes. Het vierde schema bevat digitale middelen.

Ouders betrekken bij het ouderbeleid
In het artikel 'Luisteren naar ouders' van Heleen Versteegenin de Sardes special over Gelijke kansen is beschreven op welke wijze ouders een rol kunnen krijgen bij de ontwikkeling van ouderbeleid.

E-book ouderbetrokkenheid
Het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0 is een boek voor ouders en leraren, dat school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen bij de schoolontwikkeling van de leerling, hierbij zoeken de twee partijen met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

Factsheet Gemeentelijk ouderbeleid

De factsheet Gemeentelijk ouderbeleid is gemaakt voor gemeenten die het ouderbeleid willen actualiseren op basis van wetenschappelijke kennis over ouderbetrokkenheid. Het kan gebruikt worden om samen met partners uit het onderwijsachterstandenbeleid (nieuwe) ambities vast te stellen. Het is geen handreiking, gemeenten kiezen zelf op welke manier zij de inzichten die in deze factsheet staan, kunnen verwerken in hun beleid.
Gemeenten hebben vooral te maken met ouderbeleid in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), mede omdat de Inspectie van het Onderwijs verwacht dat zij op dat gebied beleid ontwikkelen. Daarom richt deze factsheet zich in de eerste plaats op ouderbeleid in de voor- en vroegschool. Voor gemeenten die verder reikende ambities hebben, staan er ook inzichten in die voor ouderbeleid in het primair en voortgezet onderwijs van belang zijn.