Vervallen licenties programma’s Voorschoolse Educatie

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor VE. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de databank 'Effectieve jeugdinterventies' van het NJi.

In artikel 5 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (VE) staat: ‘Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.’ In veel gemeentelijke subsidieverordeningen is aanvullend opgenomen dat gewerkt moet worden met een VE-programma dat in de databank 'Effectieve jeugdinterventies' is opgenomen.

 

Peuterplein en Kleuterplein
Peuterplein en Kleuterplein staan sinds begin dit jaar niet meer in de databank van het NJi. De ontwikkelaar Malmberg heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor een herbeoordeling. De programma's kunnen nog wel worden aangeschaft.

Kaleidoscoop bouwt af
Kaleidoscoop bouwt af. Hun licentie vervalt in 2025. Lopende trajecten worden afgemaakt, maar er worden geen nieuwe trainingen meer gestart. Een certificaat van een pedagogisch professional is 3 jaar geldig. De overstap naar een ander programma is dus afhankelijk van het moment waarop de pedagogisch professionals voor hercertificering op zouden gaan.

Overleg gemeente en VE-aanbieder
Als het gebruik van een VE-programma uit de databank een subsidieverplichting is en het programma staat niet meer in de databank, dan kom  je als VE-aanbieder mogelijk niet meer in aanmerking voor subsidie. Gemeenten en kinderopvangorganisaties waar dit speelt worden geadviseerd hierover met elkaar in gesprek gaan.  De landelijke eis is dat er gewerkt wordt met een programma; je kunt daarbij breder kijken dan alleen naar de VE programma’s uit de databank.

Bron: BK, Brancheorganisatie voor de kinderopvang

Delen