Verlenging regeling beroepskrachten in opleiding (BIO’s)

De tijdelijke coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt met (minimaal) twee jaar verlengd. Tot in ieder geval 1 juli 2024 mogen beroepskrachten in opleiding (BIO's) voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. Let wel: de 33% en 50% regeling geldt niet voor de VE. Daar mogen uitsluitend gediplomeerde pedagogisch medewerkers formatief worden ingezet.

Tot 1 juli 2024 mogen beroepsleerkrachten in opleiding voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. Deze maatregel gold in eerste instantie tot 1 juli 2022, maar de Minister van SZW besloot deze maatregel met twee jaar te verlengen. De verruiming geldt alleen voor beroepskrachten in opleiding. Voor stagiairs blijft gelden dat zij voor maximaal 33 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum mogen worden ingezet. 

Kwaliteit staat voorop

Deze maatregel is met twee jaar verlengd, omdat het werven en inwerken van beroepskrachten in opleiding tijd nodig heeft. Daarnaast worden de mogelijkheden voor zij-instroom vergroot als beroepskrachten in opleiding (BIO’s) voor langere tijd een ruimer aandeel in de personeelsbezetting mogen leveren. Het is daarbij wel belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de begeleiding van de BIO’s en voor de werkdruk van vaste beroepskrachten. Wij verwachten van de sector dat zij - in lijn met de CAO kinderopvang - zorgvuldig met de inzet van beroepskrachten in opleiding omgaan. Het behoud van kwaliteit staat voorop.

Duurzame aanpassingen

In het vervolgtraject aansluitend op de evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) zullen waar nodig duurzame aanpassingen in de kwaliteitseisen worden doorgevoerd. In dat traject zal, in samenhang met de andere eisen, ook worden gekeken naar de invulling van de kwaliteitseis voor het inzetten van stagiairs en beroepskrachten na 1 juli 2024.

Delen