Gemeente Bergen op Zoom stimuleert samenwerking VVE met borgingsdocument

Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Om de samenwerkingsafspraken af te stemmen en vast te leggen, ontwikkelde de gemeente Bergen op Zoom een borgingsdocument.

In dit document komen alle onderwerpen aan bod waaraan kinderopvangorganisaties en basisscholen met VVE-kinderen moeten voldoen volgens de kwaliteitseisen van de inspectie. Denk aan: werken we met hetzelfde programma? Hoe stemmen we de thema’s af? Hoe loopt het aanbod door? Hoe regelen we dat kinderen kunnen wennen in groep 1? En observeren we op dezelfde manier? Daarmee vormt het document een praktische leidraad in de onderlinge gesprekken en het opstellen van gezamenlijke activiteiten en ambities.

Subsidieverantwoording

Vanaf dit jaar is in de subsidievoorwaarden opgenomen dat dit document jaarlijks aan de gemeente moet worden verstrekt. Hiermee wil de gemeente meer zicht krijgen op de inhoud en de VVE-partners stimuleren om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie Ans van Deelen van de gemeente Bergen op Zoom vertelt: “Omdat we het als subsidievoorwaarde verplicht gesteld hebben stimuleren we de opvang en de scholen om regelmatig met elkaar om de tafel te gaan, om te praten over de onderwerpen die van belang zijn voor de kwaliteit van de VVE.”

Inzichten

Van eenpitters tot grote landelijke spelers. Alle VVE-locaties vullen het document jaarlijks samen in en leveren dit daarna in bij de gemeentelijke VVE-coördinator. Met de inzichten uit het document kan de gemeente Bergen op Zoom ontdekken waar zij accenten op wil leggen in het formuleren van nieuw beleid of het doen van investeringen. “We hebben meer zicht op de inhoud en kunnen hiermee ontdekken: waar de knelpunten zitten, wat wel en niet werkt, wat de ambities en plannen zijn en waarop we nieuw beleid willen maken", aldus Ans. Ook kan zij met deze input afleiden of de plannen van de VVE-locaties stroken met de gemeentelijke resultatenrapportage VVE.

Levend document

Het borgingsdocument is een ‘levend document’ dat regelmatig wordt bijgesteld. Ans: “Initiatieven die eerst een pilot waren, en nu structureel zijn geworden, nemen we op in het document. Zo hebben we onlangs rondom de zorgstructuur er weer wat aan toegevoegd en zal er straks op de onderwerpen doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid ook weer wat gaan veranderen.” De input voor deze veranderingen komt uit de VVE-werkgroepen. Elk onderwerp in het borgingsdocument heeft zijn eigen werkgroep. Samengesteld uit leden van de VVE-werkgroep en ketenpartners. Alle veranderingen worden beoordeeld tijdens de bestuurlijke LEA, voordat dit aangepast wordt in het borgingsdocument.

Gedoseerd

Om ervoor te zorgen dat het invullen van het document behapbaar blijft, raadt Ans aan om het verspreid over het jaar samen in te vullen. “Ons advies is altijd om gedurende het jaar de onderwerpen gedoseerd te agenderen, te evalueren en nieuwe plannen en ambities te beschrijven.” Die laatste worden ook in de jaarlijkse reflectiegesprekken van onze resultatencyclus VVE besproken.

Aanrader

Ans raadt het andere gemeenten zeker aan om met een eigen borgingsdocument aan de slag te gaan. “Iedereen heeft natuurlijk een eigen doelgroepdefinitie, dus zal het document in elke gemeente er iets anders uitzien. Maar het is goed om een instrument te hebben dat leidend is voor de gesprekken. En dat in ieder gesprek structuur en houvast biedt, vooral in situaties waarin de samenwerking nog niet zo vanzelfsprekend is.”

Document ter inspiratie

Om andere gemeenten te inspireren, stelt de gemeente Bergen op Zoom haar borgingsdocument hier beschikbaar. Wil je eens sparren over de toepassing en toegevoegde waarde van dit document? Dan kun je contact opnemen met Ans.

Delen