De Staat van het Onderwijs 2024

Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs uit. Een rapport met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelstel. Belangrijke thema's waar de inspectie dit jaar op in gaat zijn de onderwijskwaliteit, de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welbevinden en veiligheid, passend onderwijs en de onderwijsprofessionals.

Dit jaar ziet het rapport er iets anders uit dan voorgaande jaren. Waar het eerder ingedeeld was op sector, worden de ontwikkelingen nu besproken aan de hand van de grote thema's. Daarmee wordt zichtbaar hoe de doorgaande lijn eruit ziet en hoe de onderlinge samenhang is tussen sectoren.

De verschillen tussen (vergelijkbare) scholen zijn groot als het gaat om onderwijskwaliteit en de mate waarin leerlingen de basisvaardigheden beheersen. De Inspectie van het Onderwijs pleit er daarom voor dat scholen en opleidingen meer van elkaar leren en een voorbeeld nemen aan elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan leernetwerken. Van belang is om hierbij rekening te houden met de specifieke leerlingenpopulatie en de aanpak hierop aan te passen.

Op het thema kansengelijkheid doet de inspectie verschillende aanbevelingen. Basisscholen kunnen meer ambitie tonen in het vormgeven van het onderwijs op streefniveau voor álle leerlingen. Vo-scholen zullen dreiging van zittenblijven tijdig moeten signaleren en kunnen hierbij ook maatwerk bieden. Ook zou het voortgezet onderwijs voor voldoende mogelijkheden moeten zorgen voor leerlingen om van niveau te wisselen (bijv. door brede brugklassen). De overheid kan volgens de inspectie investeren in onderwijsplaatsen voor nieuwkomers, zodat er voor iedereen een plek van voldoende kwaliteit is.

Besturen mogen ambitieus zijn. Een goede inrichting van de bestuurlijke kwaliteitszorg begint volgens de inspectie bij een gedragen visie op onderwijs en een vertaling daarvan naar concrete doelen. Van belang is om hier vervolgens ook zicht op te houden. De oproep aan de overheid is om te sturen op duurzame onderwijsverbeteringen, door een langjarige aanpak met daarbij passende structurele financiering.

Meer weten? Download dan hier De Staat van het Onderwijs 2024.

Delen