Onderwijsinspectie: Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen

In 2019/2020 onderzocht de Onderwijsinspectie in een pilot de naleving van de resultaatafspraken bij 16 gemeenten. Hierbij brachten zij in beeld  hoe bestuurlijke partijen samenwerken, in hoeverre zij zicht hebben op de kwaliteit van vve en kinderopvang en hoe zij werken aan kwaliteitsverbeteringen. Er wordt geconcludeerd dat het voor gemeenten lastig is de wettelijke verplichting na te komen.

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en gelijke kansen te bevorderen, is kwaliteit van kinderopvang en vve-instellingen van groot belang. Het maken van goede resultaatafspraken levert daaraan een grote bijdrage. Toezicht op deze resultaatafspraken is echter net zo belangrijk om kwaliteit te kunnen monitoren en verbeteren. Dit onderzoek brengt in kaart wat de verschillende partijen op dit gebied, zoals de gemeente, schoolbesturen en houders van kinderopvanglocaties, doen om de kwaliteit van vve en kinderopvang op peil te houden.

Er blijken grote verschillen te zitten in de mate waarop gemeenten, kinderopvanghouders en schoolbesturen zicht hebben op de kwaliteit van vve en kinderopvang. Ook op het gebied van kwaliteitsverbeteringen en verantwoording hierover ziet de inspectie verschillen. Over het algemeen is voor gemeenten lastig om zich aan hun wettelijke verplichting tot het maken van resultaatafspraken te houden.

Meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek en de evaluatie van het pilot 'Herijking toezicht vve en kinderopvang'? Download dan het onderzoek. Delen