Kamerbrief: Programma Ontwikkeling jonge kind

Op 4 juli heeft minister Robbert Dijkgraaf een kamerbrief verzonden. Hierin geeft hij een toelichting van het programma Ontwikkeling jonge kind. Dit programma sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om leerachterstanden te voorkomen door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het versterken van de kwaliteit, en door de relatie tussen opvang en onderwijs te versterken.

Het doel van het programma Ontwikkeling jonge kind is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten. Daarmee richt het zich op de voorschoolse periode en de overgang naar en start in het basisonderwijs. Voor beide periodes zijn op basis van input uit het veld, wetenschappelijke inzichten en recent uitgebrachte rapporten aandachtspunten opgesteld. Hierbij zijn passende interventies geïnventariseerd, samengevat in vier programmalijnen:

  1. Ontwikkeling van het kind stimuleren in het gezin
  2. Meer kinderen die daar baat bij hebben gebruik laten maken van ve
  3. Gezamenlijke training en coaching voor pedagogisch medewerkers ve en leerkrachten groep 1, 2 en 3
  4. Groep 1 en 2 versterken met een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker naast de bevoegde leerkracht

De interventies worden door sommige gemeenten en scholen al afzonderlijk ingezet vanuit hun onderwijsachterstandenbeleid, een combinatie van de interventies wordt echter nog niet ingezet. Minister Dijkgraaf wil daarom het totaalpakket aan interventies invoeren bij een aantal gemeenten waar "de nood het hoogst is".

In totaal is er € 20,8 mln in 2023 en € 45,4 mln vanaf 2024 voor het programma Ontwikkeling jonge kind beschikbaar. De twintig stedelijke focusgebieden ontvangen op basis van de SPUK budget voor de uitvoering van het programma. Deze gebieden hebben al aangegeven budget hiervoor aan te gaan vragen.

Meer weten over het programma Ontwikkeling jonge kind? Lees dan hieronder de kamerbrief. 


Downloads


Delen