Veilige informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).

Bij de overstap van kinderdagopvang naar de basisschool vindt vaak informatieoverdracht- en uitwisseling plaats tussen de opvangorganisatie en de basisschool. Ook tussen basisscholen en buitenschoolse opvangorganisaties wordt vaak informatie over kinderen uitgewisseld. Dit is in het belang van de kinderen: goede informatieoverdracht is essentieel voor een soepele ontwikkeling en doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Maar welke informatie mogen kinderopvangorganisaties en scholen delen?

Het antwoord op deze vraag is momenteel vaak onvoldoende duidelijk en dat hindert goede informatieoverdracht. Lang niet altijd hebben bestuurders van scholen en kinderopvangorganisaties helder hoe de geldende privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in elkaar steekt. Om hierop in te spelen is, in opdracht van de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media, deze handreiking opgesteld. Besturen van scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zich met deze handreiking verdiepen in de eisen die de AVG stelt aan informatieoverdracht en welke doelen de informatieoverdracht beoogt. Daarnaast biedt de handreiking handvatten om met elkaar AVG-conforme afspraken te maken en wordt er een format voor een toestemmingsformulier gedeeld.

 Delen