Schakelklassen, zomer- en weekendscholen en onderwijstijdverlenging po

Deze handreiking, geschreven door het GOAB-consortium, biedt handvatten aan gemeenten bij het maken van keuzes over de besteding van goab-middelen, naast voorschoolse educatie. Er worden verschillende interventies beschreven die het bestrijden of voorkomen van onderwijsachterstand als doel hebben. De informatie geeft gemeenten een indruk van de mogelijkheden, zowel voor gemeenten die meer geld beschikbaar hebben gekregen als voor gemeenten die al interventies in het basisonderwijs subsidiëren.

In de Wet op het Primair Onderwijs (2016) is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. Hiernaast kunnen gemeenten echter meer doen met de goab-middelen die zij ontvangen. Een van de mogelijkheden is om te kiezen voor maatregelen in het basisonderwijs. Lang niet alle kinderen hebben voorschoolse educatie gehad, maar ook als dit wel het geval is zijn onderwijsachterstanden hierna niet altijd verdwenen. Bovendien kunnen kinderen tijdens de basisschoolperiode een terugval krijgen. Al deze factoren maken het relevant om te kijken of inzetten op interventies in het basisonderwijs wenselijk zijn in een gemeente. 

Mogelijke maatregelen en interventies

Er zijn verschillende maatregelen die kinderen met een risico op onderwijsachterstand extra kansen bieden. Zo kan je denken aan schakelklassen, kopklassen, de verlengde schooldag of intensieve leertijdverlenging, maar ook maatregelen met een wat andere insteek zoals zomer-/vakantiescholen en weekendscholen. In het kader van de verlegende schooldag kunnen schoolbesturen, en in sommige gevallen ook de gemeente subsidie aanvragen bij het programma School & Omgeving.

Aansluiten en afstemming

Aangezien scholen ook zelf middelen krijgen voor leerlingen met een (risico op) achterstand, is het van belang de interventies van scholen en gemeenten goed op elkaar te laten aansluiten zodat ze elkaar versterken. Goede afstemming tussen de gemeente, schoolbesturen en de andere partners van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) kan hieraan bijdragen. In de handreiking lees je meer over welke interventies er zijn, wat ze kosten en wat ze opleveren. Delen