Fluctuaties achterstandsscores scholen po

In maart 2021 publiceerde het CBS in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de brochure 'Fluctuaties achterstandsscores scholen primair onderwijs'. De brochure is bedoeld om inzicht te verschaffen in de redenen waarom de bedragen die scholen ontvangen voor onderwijsachterstanden over de tijd wisselend kunnen zijn. 

Veel scholen krijgen jaarlijks extra middelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan. Om te bepalen hoe deze middelen verdeeld worden, wordt gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook als scholen de indruk hebben dat de leerlingenpopulatie niet erg veranderd is, in aantal of in samenstelling, kan het bedrag wat een school ontvangt van jaar tot jaar verschillen. Dit roept regelmatig vragen op en daarom hebben het CBS en het ministerie van OCW gezamenlijk deze brochure ontwikkeld. 

In de brochure wordt uitgelegd hoe de onderwijsscores voor leerlingen worden berekend. Deze score staat voor de kans op onderwijsachterstand van de leerling, waarbij een lagere score een hoger risico op achterstand betekent. Vervolgens wordt uitgelegd hoe deze scores omgezet worden naar een bedrag. Tenslotte komen er drie soorten redenen naar voren die verklaren waarom een school een ander bedrag ontvangt dan het jaar ervoor: dezelfde leerlingen hebben andere onderwijsscores omdat achtergrondkenmerken veranderen, door natuurlijk verloop of door fusies en opheffingen komen er andere leerlingen met andere scores op de school of het aantal leerlingen verandert, en daarmee de drempelwaarde voor extra bekostiging.

Een uitgebreidere toelichting en meer informatie is te vinden in de brochure. 


Downloads


Delen