Doorgaande lijn van voor- naar vroegschool

Er is slechts een onderzoek naar het verband tussen de mate waarin VVE-voorscholen en vroegscholen samenwerken en de latere leerprestaties en sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. De onderzoekers die via de NRO Kennisrotonde hun bevindingen deelden, vonden geen bewijs voor dit verband.

Onder een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool verstaan we: een procesmatige en inhoudelijke afstemming tussen voorzieningen bij de overgang/transitie van de voorschool naar de school. Er is slechts een onderzoek naar het verband tussen de mate waarin VVE-voorscholen en vroegscholen samenwerken en de latere leerprestaties en sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. De onderzoekers vonden geen bewijs voor dit verband. Er is wel veel onderzoek beschikbaar naar factoren die een rol spelen bij de overgang van kinderen van de voorschool naar school, zonder dat daarbij in wordt gegaan op effecten van een doorgaande lijn op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Uit het beschikbare onderzoek weten we, dat een complex van factoren een rol speelt en dat die in samenhang van belang zijn, zoals ouderbetrokkenheid en samenwerking tussenprofessionals rond de inhoud en het volgend van ontwikkeling van kinderen. Wat we verder weten is dat een soepele overgang een positief effect kan hebben op de aanpassing van kinderen aan de nieuwe situatie. Als we dat interpreteren als sociaal-emotioneel welbevinden, dan kunnen we concluderen dat zowel factoren op institutioneel niveau als op kindniveau een rol spelen.Delen