Besluit specifieke uitkeringen GOAB

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft tot doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft betrekking op de manier waarop de regering de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten verdeelt. Het doel van het besluit is het in gebruik nemen van een nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen, gebaseerd op een nieuwe en verbeterde indicator die het risico op achterstanden van een kind in beeld brengt. Hiermee zal de verdeling van de middelen in de toekomst beter aansluiten bij de onderwijsachterstandenproblematiek in de gemeenten.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld door het realiseren van een aanbod van voorschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Het doel van deze maatregelen is om kinderen te ondersteunen die op basis van hun omgevingskenmerken een vergroot risico lopen op een onderwijsachterstand. Gemeenten hebben dan ook een verplichting tot het aanbieden van voldoende voorzieningen met voorschoolse educatie, zowel in aantal als spreiding voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand binnen de gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is het zorgdragen voor een voldoende aanbod van voorschoolse educatie dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Ter tegemoetkoming in de kosten van deze verplichtingen ontvangen gemeenten een specifieke uitkering. Dit bedrag kan ook worden besteed aan zomerscholen en schakelklassen in het basisonderwijs of aan andere activiteiten die de beheersing van de Nederlandse taal van leerlingen in het basisonderwijs bevorderen.

Doel van het besluit

Dit besluit heeft als doel het in gebruik nemen van een nieuwe verdeelsystematiek om de onderwijsachterstandsmiddelen te verdelen over gemeenten. Deze systematiek is gebaseerd op een nieuwe indicator die het risico van een kind op een achterstand beter in beeld brengt dan het criterium dat tot nog toe werd gebruikt bij de verdeling van de middelen. Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is te komen tot een verdeling van de middelen die beter aansluit bij de situatie in de gemeenten dan onder de oude systematiek, die gebaseerd was op de gewichtenregeling van basisscholen. De regering wil met de verdeling van de middelen uiteindelijk bereiken dat gemeenten in staat zijn hun wettelijke opdracht voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te realiseren. Door de kennis die gemeenten hebben van de lokale omstandigheden is het mogelijk een lokale aanpak te bieden, gericht op de situatie in die specifieke gemeente.

Ook voor basisscholen wordt een nieuwe verdeelsystematiek ontwikkeld op basis van dezelfde indicator als opgenomen in het voorliggende besluit. De wijziging van het Besluit bekostiging WPO heeft geen betrekking op het speciaal basisonderwijs.Delen