Ouders bereiken

Ouderbetrokkenheid – hoe kunnen ouders worden bereikt?

Voorafgaand aan de themabijeenkomst ouderbetrokkenheid op 1 april 2021 is onder gemeentes geïnventariseerd welke vragen zij hebben omtrent dit onderwerp. Het verslag van de bijeenkomst is hier te vinden. Gemeentes gaven aan dat het een uitdaging kan zijn om doelgroep ouders te bereiken. Dit geldt niet alleen voor VVE-locaties (uitvoeringsniveau), maar ook voor gemeentes zelf voor de ontwikkeling van beleid op ouderbetrokkenheid. Daarom zal de vraag “Hoe kunnen ouders worden bereikt?” nader worden verkend.

 

Doelgroep ouders bereiken (uitvoeringsniveau)

Ouders hebben verschillende mogelijkheden, opvattingen en ervaringen. Het is van belang dat professionals hier vanuit een gelijkwaardig partnerschap voldoende zicht op krijgen. Dit betekent dat ouderbetrokkenheid en het bereiken van ouders gaat om maatwerk. Hierbij kan rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals de competenties, rolopvatting en eigen ervaringen van ouders met onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om zicht te krijgen op de wensen, behoeften en ambities van ouders en op de verwachtingen voor het kind en de opvatting van ouders over het belang van ondersteuning thuis. Tot slot spelen het plezier in de ouderactiviteit en de mogelijkheden (tijd, energie, communicatie) van ouders een rol in het bereiken van ouders. Lees meer in deze factsheet.

 

Dit filmpje is ontwikkeld met ouders en medewerkers van een kinderopvang om op een laagdrempelige manier in gesprek te komen met ouders over het belang van het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind. In reactie hierop gaven gemeentes aan dat verbinding tussen verschillende beleidsterreinen ((voorschoolse)educatie, gezondheidszorg, inclusie, gelijke kansen en armoedebeleid) van belang is om meer ouders te kunnen bereiken. Het bereiken van ouders begint op een plek waar ouders al komen, denk bijvoorbeeld aan consultatiebureaus, bibliotheken, kinderopvang, scholen of via gezinscoaches. Het is dus van belang dat gemeentes vanuit een gezamenlijke ambitie en integrale aanpak bekijken hoe ouders kunnen worden bereikt.

 

Praktijkvoorbeelden gemeentes

Er zijn verschillende aanpakken binnen gemeentes om doelgroep ouders te bereiken voor het vergroten van de (voor)schoolse betrokkenheid. Enkele voorbeelden:

 

Gemeente Hilversum – Instapje

De gemeente Hilversum maakt in samenwerking met Versa Welzijn en een kinderopvangorganisatie gebruik van het stimuleringsprogramma Instapje. Gezinsbegeleiders van de kinderopvang of Versa Welzijn gaan wekelijks bij gezinnen op huisbezoek om op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden en onderwijskansen van kinderen te verbeteren. Ouders leren van de gezinsbegeleiders hoe zij zelf de ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen en stimuleren door te kijken, luisteren, spelen, praten, aanmoedigen en structuur te bieden. Een handig hulpmiddel hierbij is een programmaboek met activiteiten, verschillende speelmaterialen en werkbladen. Lees hier meer.

 

Gemeente Dordrecht –Taal en Ouderbetrokkenheid

De gemeente Dordrecht zet in op het bevorderen van de taalontwikkeling van jonge kinderen door samen te werken met lokale organisaties rondom de (voor)scholen. De gemeente heeft een coördinerende rol en halen bij de professionals vanuit het werkveld informatie op om te zien waar de uitdagingen liggen om ouders te bereiken. Dit doen ze met de interventie Taal en Ouderbetrokkenheid en de vernieuwde aanpak Boekenpret. Bij deze interventie zijn een bibliotheek en alle Dordtse (voor)scholen betrokken. Vanuit deze interventie proberen ze aan te sluiten bij diverse VVE methodes. De bibliotheek ondersteunt ouders en pedagogisch medewerkers in hun rol als actieve voorlezers. Daarnaast probeert de gemeente door middel van Boekenpret ouders zover te krijgen dat ze thuis met plezier voorlezen. Lees hier meer.

 

Onderwijsambassadeurs

In de gemeente Bergen op Zoom worden ouders met kinderen op de basisschool opgeleid tot onderwijsambassadeur om de verbinding tussen ouders en school te versterken en onderwijsachterstanden te bestrijden. De ambassadeurs richten zich met name op het bereiken van ouders met diverse culturele- en talige achtergronden die nog onbekend zijn met het onderwijssysteem in Nederland. Via laagdrempelige activiteiten op scholen, zoals koffieochtenden, vergroten de ambassadeurs de kennis en vaardigheden van ouders op thema’s als meertaligheid of het onderwijssysteem. Er wordt in Bergen op Zoom samengewerkt met zeven scholen en het doel is om dit verder uit te breiden, zodat ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap in de gehele gemeente wordt vergroot. Lees hier meer.

 

Co-creatie Ouderplan

In het programma ‘De school is van ons samen’ van de gemeente Groningen werken scholen samen met ouders om tot een ouderplan te komen. De kernwaarden binnen de aanpak zijn maatwerk per school en samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Lees hier meer. 

 

Werkgroep met ouders

In de gemeente Utrecht zijn ouders betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk ouderbeleid binnen het Utrechts Kwaliteit Kader (UKK). Hoe dit wordt vormgegeven kan binnenkort hier[MB2]  worden gelezen. In dit beleid wordt een heldere visie op educatief partnerschap met ouders beschreven. De belangrijkste uitgangspunten van dit partnerschap zijn: een gemeenschappelijk doel, wederkerigheid, respect, maatwerk en dialoog.

Lees hier meer.

 

Meer voorbeelden? Lees hier meer.

 

Meer informatie over het bereiken van ouders?

·       Wetenschappelijke bevindingen

·       Handreiking voor gemeenten