Wet- en regelgeving

Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor het vaststellen van een gemeentelijk ouderbeleid. De meeste gemeenten zetten zich in meer of mindere mate wel in voor gemeentelijk ouderbeleid. Dit doen zij door samen met de instellingen te werken aan doelen om samenwerking met ouders te versterken wanneer het gaat om onderwijskansen van kinderen. In het onderzoekskader van de Inspectie van onderwijs zijn een aantal aanwijzingen opgenomen om daar vorm aan te geven. Het gaat dan om 'de eigen aspecten van kwaliteit’:
Ouderbetrokkenheid wet- en regelgeving

Het is van belang dat een gemeente actieve participatie van ouders van doelgroeppeuters inzet als instrument om achterstanden van peuters te voorkomen of te verminderen. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente concreet beleid ontwikkelt, die aan de volgende punten voldoet. In het (gemeentelijk) beleid is aangegeven:

  •  welke doelen de gemeente nastreeft op het gebied van ouderparticipatie;
  •  op welke wijze de gemeente deze doelen wil verwezenlijken (inclusief financiering/subsidiering), welke instellingen hierbij betrokken zijn;
  • welke concrete resultaten de gemeente verwacht te behalen, om na te gaan of de doelen behaald zijn; 
  • een heldere analyse van de ouderpopulatie die zij wil bereiken met het beleid om deze effectief in te zetten. 

     

Het gaat hier expliciet om gemeentelijk beleid. Ouderactiviteiten die door een gemeente worden geïnitieerd, kunnen onderdeel uitmaken van het beleid en op die manier de doelen van dat beleid realiseren.

Voorschoolse voorzieningen hebben de verplichting om het ouderbeleid zelf te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan. Ook moeten de pm’ers geschoold zijn in het betrekken van ouders bij de stimulering van de ontwikkeling van kinderen. Dit is een onderdeel van de verplichte ve-scholing, te bekijken in Het gewijzigde Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Deel deze pagina: