Inzet GOAB-middelen 2019-2022

Het GOAB-ondersteuningsteam ontvangt veel vragen over de verantwoording van de GOAB-middelen omdat het een specifieke uitkering betreft. Gemeenten, en soms ook aanbieders in de kinderopvang, willen duidelijkheid waar de middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Daarom ontwikkelde het GOAB-consortium in opdracht van en in overleg met het ministerie van OCW deze handreiking. Hierin worden vanuit het perspectief van de wetgever richtlijnen gegeven voor de inzet van GOAB-middelen. 

De handreiking bestaat uit drie delen. Eerst wordt er ingegaan op de specifieke uitkering GOAB: hoe wordt deze berekend en hoe kunnen de middelen voor de huidige vierjaarlijkse periode 2019-2022 ingezet worden? Vervolgens worden de drie inhoudelijke onderdelen behandeld waaraan de GOAB-middelen mogen worden uitgegeven. Dit zijn voorschoolse educatie, activiteiten voor leerlingen en afspraken rond voor- en vroegschoolse educatie. Tenslotte volgen er richtlijnen voor specifieke activiteiten waarover vaak vragen worden gesteld met betrekking tot de financiering vanuit de GOAB-middelen.

In het kader van gemeentelijke beleidsvrijheid wordt benadrukt dat de handreiking geen afvinklijstje is. In plaats daarvan worden er denkrichtingen gegeven voor beleidsontwikkeling. 


Downloads


Delen