Harmonisatie en VVE

In de memorie van toelichting op de Wet OKE (juli 2010) wordt al gesproken over harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Het Ministerie van SZW heeft vanaf 2013 ingezet op verdere harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Medio 2017 hebben de Eerste en Tweede kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Harmonisatie en IKK. Met deze wetsvoorstellen vallen zowel peuteropvang als kinderopvang onder de wet kinderopvang en gelden voor beide vormen van aanbod dezelfde kwaliteitseisen en financieringsmogelijkheden.

Concreet betekent dit dat per 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk onder de definitie van de Wet Kinderopvang valt. Gemeenten hebben de subsidieregelingen voor peuterspeelzaalwerk en VVE moeten herzien. Instellingssubsidies zijn niet meer toegestaan. In plaats daarvan moeten gemeenten afspraken maken over kindplaatsen voor reguliere peuteropvang en VVE-opvang. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het voorkomen van staatssteun.

In opdracht van VNG en Sociaal Werk Nederland is een handreiking geschreven over het vraagstuk hoe gemeenten binnen de nieuwe wettelijke kaders kunnen sturen op de inhoud en kwantiteit van hun VVE-aanbod. Voor gemeenten betekent dit dat zij na moeten denken wie in het nieuwe stelsel de meest logische VVE-partners zijn/worden en op welke wijze zij het aanbod VVE kwalitatief en kwantitatief willen inzetten. De handreiking Juridische vraagstukken harmonisatie in de praktijk is vindbaar op de website van Sociaal Werk Nederland. 


Video: Bij de gemeente Medemblik worden peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geharmoniseerd.

Meer informatie

Wetsteksten en Rijksinfo:

Onderzoek naar stand van zaken:

Overig:

Deel deze pagina: