Wet- en regelgeving

VVE


In het gewijzigde Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit VVE, gepubliceerd op 26 april 2017, staat dat pedagogisch medewerkers die op een VVE-groep werken het 3F-niveau moeten beheersen voor mondelinge taalvaardigheid en lezen. Voor de grote en middelgrote gemeenten (G37 en G86) is deze taaleis ingegaan per 1 augustus 2017. De overige, kleine gemeenten die achterstandsmiddelen ontvangen,  moeten vanaf 1 augustus 2019 aan de taaleis 3F voldoen. Deze gemeenten krijgen hiervoor in 2017 en in 2018 ook extra middelen die worden toegevoegd aan de OAB uitkering. Voor het realiseren van taalniveau 3F bij VVE-medewerkers in deze gemeenten is in 2017 en 2018 jaarlijks 4,7 miljoen euro beschikbaar. Met dit budget kunnen deze gemeenten samen met de kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties voor de verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers gaan zorgen.

Het Ministerie van OCW heeft een overzicht gemaakt van opleidingen die kwalificeren voor 3F Spreken en Lezen in de VVE. In deze factsheet wordt aangegeven welke diploma’s over het vereiste 3F taalniveau beschikken om in de VVE te werken. De factsheet is hier te vinden.

Het gewijzigde ‘Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit VVE staat hier.Reguliere kinderopvang


Ook aan pedagogisch medewerkers die op reguliere, niet-VVE-groepen werken worden hogere eisen gesteld aan hun taalvaardigheid. Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in. Een van de maatregelen gaat over het taalniveau. Alle pedagogisch medewerkers moeten beschikken over niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid. Voor de invoering wordt een ruime tijdsperiode genomen. Verdere uitwerking van de eisen en een overzicht van diploma’s en certificaten waarmee je het taalniveau 3F aantoonbaar maakt, is uitgewerkt in de Ministeriële regeling van het Ministerie van SZW dd 21 augustus 2017.

 

Meer informatie:

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Een handzaam overzicht van de veranderingen als gevolg van de wet IKK

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen