Toezicht

Er zijn twee organisaties als toezichthouder betrokken bij het toezicht op kinderopvang en VVE. Dat zijn de GGD, die verantwoordelijk is voor het directe en jaarlijkse toezicht, en de Inspectie van het Onderwijs,  die wat meer op de achtergrond opereert en zogeheten ‘risicogestuurd toezicht’ houdt.

GGD

De GGD bezoekt elk jaar alle instellingen voor kinderopvang die vermeld staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast bezoekt zij nieuwe organisaties voor de opening.

De gemeente  is eindverantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op de geregistreerde locaties en voor een juist, actueel en volledig register (LRK). De gemeente geeft de GGD opdracht tot het houden van toezicht en zorgt voor handhaving. Als de GGD tekortkomingen constateert in de basiskwaliteit van de voorschoolse educatie, stuurt zij een afschrift van haar rapport aan de gemeente en naar de onderwijsinspectie. In eerste instantie is de gemeente verantwoordelijk om deze tekortkomingen op te lossen. Zij kan ook besluiten om op basis van deze signalen een onderzoek naar de VVE-kwaliteit te laten uitvoeren door de Inspectie van het Onderwijs.

De GGD beschrijft in de brochure Toezicht en handhaving Kinderopvang van de GGD/GHOR 2017 hoe zij organisaties beoordeelt of hoe organisaties kunnen voldoen aan de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. De modelformulieren die de GGD gebruikt voor de beoordeling van kwaliteit in kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en gastouderopvang zijn te vinden op de website van Rijksoverheid

De Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en op de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten voor de kinderopvang. Het toezicht is risicogestuurd. Dat wil zeggen dat de Inspectie afgaat op signalen die zij krijgt en op basis daarvan gericht onderzoek gaat doen.

Het Toezicht op de kwaliteit van VVE bestaat uit het voorschoolse deel, het vroegschoolse deel en de taken van gemeenten ten aanzien van VVE. De Inspectie van het Onderwijs hanteert het Onderzoekskader 2017 versie 1 juli 2018 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Daarnaast houdt de inspectie interbestuurlijk toezicht op de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten in het kader van de wet- en regelgeving kinderopvang.