Onderzoek

Er zijn onderzoeken die meer informatie geven over de doorgaande lijn: in de eindmonitor Kwaliteit Voor- en vroegschoolse educatie G37 van de Inspectie van het Onderwijs zien we dat de G37 afspraken hebben gemaakt over de overdracht en de inhoudelijke doorgaande lijn. In het onderzoek Kindvriendelijke overdracht (Regioplan en Sardes) is ingezoomd op de overgangsmomenten vanuit het kind bezien. De rol van ouders bij overdracht naar de basisschool is beschreven in het onderzoek: Ouderbetrokkenheid bij de overdracht (Sardes). Samenwerking in beeld biedt een overzicht van goede voorbeelden gekoppeld aan een viertal modellen voor samenwerking.

Doorgaande lijn G37

In de Eindmonitor Kwaliteit Voor- en vroegschoolse educatie G37 van de Inspectie van het Onderwijs december 2016 is de balans opgemaakt van vijf jaar ontwikkeling in het VVE-beleid en uitvoering in de 37 grote VVE-gemeenten (G37). Uit de tussentijdse evaluatie bleek al dat de meeste gemeenten afspraken hadden gemaakt over de doorgaande lijn. In de eindmonitor was de situatie verder verbeterd; slechts één gemeente had nog geen eenduidige afspraken over de overdracht van kindgegevens. Daarnaast zijn meer gemeenten een ‘voorbeeld voor anderen’ dan tijdens de bestandsopname en de tussenmonitor. Zij hebben naast afspraken over de (warme) overdracht van kinderen van de voorschool naar vroegschool ook afspraken gemaakt over de inhoudelijk doorgaande lijn. Kik hier voor meer informatie.

Kindvriendelijke overdracht

In dit onderzoek beschrijven Regioplan en Sardes, hoe een 'evidence based' kindvriendelijke (gericht op de ontwikkeling van kinderen) overdracht van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs eruitziet. Daartoe is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen geënquêteerd en zijn bij elf cases gesprekken gevoerd met professionals van basisscholen en voorschoolse voorzieningen, en met ouders. Klik hier voor meer informatie.

Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool

Het rapport “Ouderbetrokkenheid bij de overdracht, de rol van ouders bij de overgang naar de basisschool” van onderzoeksbureau Sardes is in opdracht van het ministerie van SZW opgesteld om meer informatie te verkrijgen over de wijze waarop de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar de basisschool kan worden vormgegeven. De onderzoekers constateren dat er geen blauwdruk te geven is voor de wijze waarop ouders betrokken moeten worden bij de overdracht. Het is een kwestie van maatwerk, waarbij de volgende kernelementen van goed ouderbeleid een rol spelen:

  1. Vertrouwensband ontwikkelen;
  2. Informeren en communiceren;
  3. Ondersteuning 

Klik hier voor meer informatie.

Samenwerking in beeld

In dit onderzoek staat de samenwerking tussen basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen centraal. Om meer zicht te krijgen op het aantal scholen en kinderopvangorganisaties dat samenwerkt, de mate van samenwerking en de redenen waarom men samenwerkt, heeft Oberon in opdracht van de ministeries van OCW en SZW in het voorjaar van 2016 een onderzoek uitgevoerd naar deze samenwerking.  

Uit de resultaten van het Oberon-onderzoek valt te concluderen dat vrijwel alle basisscholen samenwerken met één of meerdere voorzieningen voor peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Van de organisaties in de kinderopvang werkt driekwart samen met het basisonderwijs. Klik hier voor meer informatie.

NRO Reflectief Practicum Gemeente Heerlen

Dit onderzoek is in 2017 gestart als onderdeel van de Innovatiecentra VVE. Het doel van dit programma is om innovaties die de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verbeteren te onderzoeken. De geselecteerde innovatiecentra, bestaande uit een gemeente en voorschoolse instellingen, zullen samen met een onderzoeksteam een innovatieve maatregel uitwerken en implementeren. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar de werking en de effecten. In dit onderzoek gaat het over intercollegiaal leren en het verbeteren van de doorgaande lijn.

Klik hier voor meer informatie.

What do you want to do ?
New mail