Gelijke kansen

Het thema ‘Gelijke Kansen binnen het onderwijs’ krijgt de laatste jaren vanuit het Ministerie van OCW meer en meer aandacht, onder de noemen: Gelijke Kansen Alliantie. Onder meer het jaarverslag van de Onderwijsinspectie over schooljaar 2014/2015 leidde tot maatschappelijke en politieke discussie over dit thema. Kern van het beleid is dat er naar wordt gestreefd dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs, van voorschools tot HBO/Universiteit. Hiervoor zijn extra middelen ingezet bovenop het al lopende beleid, zoals de gewichtenregeling en investeringen in voor- en vroegschoolse educatie. De extra maatregelen uit het actieplan van 2016 betreffen:

  • soepele overgangen in het onderwijs;
  • inzet op stimuleren onderwijs;
  • versterking van netwerken;
  • kennisopbouw en onderzoek.

Er komen bijvoorbeeld extra middelen voor schakeling van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en twintig scholen in de grote steden krijgen ruimte om te experimenteren met leraren die worden vrij geroosterd. Zij kunnen in die tijd achterstandsleerlingen begeleiden of collega’s coachen.

Dergelijke maatregelen sluiten aan bij het OAB beleid van scholen/gemeenten. Voor 2018 lopen de beschikbare middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden volgens de huidige stand van zaken terug. Verwacht wordt dat een nieuw kabinet het beleid t.a.v. Gelijke kansen /onderwijsachterstanden op een aantal onderdelen zal herzien. Dit kan ook in de omvang van de budgetten voor het beleid voor Gelijke Kansen tot uiting komen.

Meer informatie

 

Deel deze pagina: