Hulpmiddelen

Bepaal samen met de LEA-partners wie wat gaat uitvoeren:

  • Maak duidelijke afspraken over wie het voorschoolse aanbod uitvoert (via subsidieafspraken);
  • Maak duidelijke afspraken over wie zich inspant voor werving en toeleiding en hoe dit plaatsvindt (via subsidieafspraken);
  • Zorg voor een waterdicht systeem van signalering en plaatsing (samenwerkingsafspraken tussen de jeugdgezondheidszorg en de voorschoolse voorzieningen en eventuele andere instellingen die mee kunnen doen aan het voorschoolse aanbod). Het typerende van een sluitend systeem is dat er afspraken zijn gemaakt tussen alle betrokken partijen. Elk met de verantwoordelijke partijen erbij vermeld. Maak hiervan bij voorkeur een stroomschema, zodat voor alle betrokkenen de werkwijze en de verantwoordelijkheden in een oogopslag duidelijk zijn (voor meer informatie Checklist Samenwerkingsafspraken)

Gebruik een monitor om de resultaten in beeld te brengen, zodat ook duidelijk is wanneer u goede resultaten bereikt en waar u eventueel nog specifieke maatregelen moet inzetten of waarvoor u een (ander) wervingsprogramma nodig heeft. Denkt u hierbij ook aan de volgende zaken:

  • Maak afspraken met het consultatiebureau, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over registratie;
  • Maak een formulier waarin ouders toestemming geven voor registratie en overdracht van gegevens;
  • Zorg voor extra stimulerende maatregelen. Zoals extra huisbezoeken, inzet van een tolk, of begeleid bezoek aan de peuterspeelzaal.

Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingekinderen via kinderopvang

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? De checklist beschrijft acht punten waarop gemeenten hun beleid kunnen nalopen. Het Consortium Vluchtelingenpeuters bestaat uit Pharos, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Sardes en wordt gefinancierd door het Kinderopvangfonds, het Ministerie van OCW en het Ministerie van SZW. Download de checklist hier.

 

Checklist Sluitende aanpak en Samenwerkingsafspraken

Geen enkele gemeente zal wat betreft de toeleiding bij nul beginnen. Wel verschillen gemeenten zeer in de invulling van hun regierol op dit thema. Deels heeft dit ook te maken met de grootte van de gemeente. Voor een gesprek met de samenwerkingspartners over de huidige inspanningen voor 100% bereik kunt u de Checklist Sluitende aanpak gebruiken. Voor het doorlichten van uw stroomschema kunt u de Checklist Samenwerkingsafspraken gebruiken.

Notitie ‘Vragen over privacy bij VVE’

Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen. Hierbij is privacy van gegevens een aandachtspunt. Deze notitie gaat in op een aantal vraagstukken bij de omgang met de doelgroepindicatie.

Handreiking Jeugdgezondheidszorg en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen

In de handreiking ‘Jeugdgezondheid en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen’ staan tal van goede voorbeelden beschreven van de rol van de JGZ met betrekking tot het toeleiden naar VVE. Het toeleiden is het gehele proces van signaleren, indiceren, verwijzen en daadwerkelijke toeleiding. De handreiking is gericht op een (potentiële) taalachterstand en signaleringsinstrumenten die de JGZ kan gebruiken om een (potentiële) taalachterstand te signaleren. Zo kan de handreiking de JGZ-organisaties en de ketenpartners een handvat bieden bij een gesprek met een gemeente over de bijdrage van de JGZ, samen met ketenpartners.

Brochure Voorschoolse educatie: doelgroepbepaling en toeleiding

Voorschoolse educatie is voor veel kinderen belangrijk. Door deel te nemen aan een voorschools programma maken zij een goede start op school.De brochure Voorschoolse educatie: doelgroepbepaling en toeleiding informeert gemeenten over hoe ze tot een samenhangende aanpak kunnen komen voor werving en toeleiding naar voorschoolse educatie.