Onderzoek

Wat betreft het bereik van vroegschoolse educatie kunnen we kort zijn: Op scholen die vroegschoolse educatie hebben, is het bereik van de doelgroep 100% (Leseman en Veen, 2016). In de voorschoolse instellingen is er verschil in het gerealiseerd aanbod en gerealiseerd bereik. Onder het gerealiseerde aanbod wordt het aantal kindplaatsen met voorschoolse educatie in een gemeente verstaan. De Inspectie van het Onderwijs concludeert in 2016 dat het aantal voorschoolse plaatsen in de G37 ruim voldoende is voor het aantal doelgroepkinderen.

Het gerealiseerde bereik is ingewikkelder om in beeld te krijgen. Dat heeft ermee te maken dat gemeenten allemaal een eigen doelgroepdefinitie hebben. Het pre-COOL onderzoek geeft een indicatie van het bereik. Van de kinderen in de steekproef maakt bijna 90% gebruik van een voorschoolse voorziening (Leseman en Veen, 2016). Kinderen van wie de moeder maximaal een opleiding op lbo-niveau heeft en van wie de etniciteit niet-westers is, maken relatief vaak gebruik van een instelling met een VVE-programma. Van kinderen met laagopgeleide moeders neemt 90% deel aan een voorschoolse instelling met een VVE-programma en 89,3% gaat naar een peuterspeelzaal of voorschool. Dit aantal is gebaseerd op landelijke definitie van doelgroep voorschoolse educatie. Zo bekeken is de deelname van de doelgroepkinderen dus erg hoog. Verder valt op dat een klein aantal van deze kinderen naar een kinderdagverblijf gaat.

Uit een enquête onder gemeenten medio 2017 blijkt dat anno 2017 ruim een vijfde van de gemeenten zegt nog geen zicht te hebben op het bereik van de doelgroeppeuters. Verder is als vraagstuk het VVE-aanbod in de kleine kernen benoemd waar gemeenten oplossingen voor zoeken.

Educatieve kwaliteit

Het ministerie van OCW heeft in een brief ‘Investeren in onderwijskansen’ van januari 2018 wederom aangehaald dat de educatieve kwaliteit bij medewerkers en (toezicht) meer aandacht verdient. Want: educatieve kwaliteit moet bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

Maar wat is educatieve kwaliteit precies? Juist nu we de uren voorschoolse educatie gaan uitbreiden naar 16 uur is het voor gemeenten belangrijk om een visie te hebben op wat zij onder kwaliteit verstaan. 

In deze video belicht Pauline Slot, onderzoeker Universiteit Utrecht, drie invalshoeken rondom educatieve kwaliteit:

1) competenties van de pm’er

2) professionalisering

3)inhoud curriculum

Met name op de laatste twee punten kunnen gemeenten een impuls geven aan de educatieve kwaliteit binnen de peuteropvang. 

Bekijk de facts & visions

Bekijk de video: