Landelijke beleidsinformatie

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over het landelijk beleid, relevant voor alle gemeenten. Daarnaast treft u rechtstreeks informatie vanuit het ministerie van OCW.

Maart 2019

Kamerbrief: Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

Februari 2019

Wijziging regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

Verwachte onderwijsachterstand per gemeente (online kaart)

CBS-rapport: Herziening gewichtenregeling fase 4: verfijning imputaties

Tabel achterstandsscores scholen

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid

December 2018

Kamerbrief over verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

November 2018

Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie

Factsheet 3F Taalniveau

September 2018

Bedragen specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Septembercirculaire Gemeentefonds 2018

Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

Juli 2018

Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

Juni 2018

Kamerbrief: Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs

April 2018

Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten (26 april 2018)

Aanscherping kwaliteitseisen VVE (5 april)

Maart 2018

Verzamelbrief Kinderopvang inclusief verwijzing Monitor bereik voorschoolse voorzieningen in NL (15 maart 2018)

Februari 2018

Brief aan minister Slob: Integrale peutervoorziening en onderwijsachterstandenbeleid (8 februari 2018)

Januari 2018

Kamerbrief over investeren in onderwijskansen (31 januari 2018)

Infographic: overdracht naar de basisschool (januari 2018)

November 2017

Derde basisrapport onderzoek pre-COOL: kwaliteit kleuterklassen en ontwikkeling kinderen (november 2017)

Oktober 2017

Subsidieregeling Tel mee met taal (2 oktober 2017)
Vooraankondiging: Op 1 oktober wordt de verlengde subsidieregeling Tel mee met taal gepubliceerd. Specifiek gericht voor laag taalvaardige ouders. Aanvraag moet altijd met een gemeente gedaan worden. Regeling is geldig van 1-1-2018 tot en met 30-6-2018.

Augustus 2017

Staatsexamen NT2 voor anderstalige medewerkers in de kinderopvang (3 augustus 2017)

Juli 2017

Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo (5 juli 2017)

Infographic onderwijsachterstanden CBS-indicator interactieve versie (juli 2017)

Infographic onderwijsachterstanden CBS-indicator printbare versie (juli 2017)

Juni 2017

Wijziging Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (19 juni 2017)

Onderzoekskader 2017 (inclusief VVE) van de Onderwijsinspectie (1 juni 2017) 

April 2017

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (26 april 2017)

Februari 2017

Ondersteuningstraject implementatie kwaliteitseisen VVE 2017-2018 (20 februari 2017)

Inventarisatie en bestuurafspraken VVE G37 (februari 2017)

Kamerbrief over herziening van de indicator voor de gewichtenregeling (23 januari 2017)