Wet- en regelgeving

De Wet Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat de gemeente in overleg met schoolbesturen en directies van peuter- en kinderopvang vaststellen welke kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie (WPO artikel 167, lid 1a). De gedachte hierachter is dat de gemeente het beste zicht heeft op de samenstelling van de bevolking in de gemeente. Door de doelgroep op lokaal niveau zo goed mogelijk te identificeren kan op maat gewerkt worden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. Veel gemeenten hebben een doelgroepdefinitie waarbij meer criteria worden gebruikt dan alleen het opleidingscriterium van de ouders. Het algemene gevoel is dat door alleen de opleiding van de ouders te gebruiken, veel peuters met taalachterstand over het hoofd worden gezien. Er zijn in de loop van de jaren verschillen opgetreden tussen gemeenten. Het is mogelijk dat een peuter in de ene gemeente tot de doelgroep behoort, terwijl zij in een andere gemeente daar niet toe wordt gerekend.

Deel deze pagina: